Catalogus collections operum artis musicae de monasterii Siloensis

Catalogus collections operum artis musicae de monasterii Siloensis
ISBN: 978-80-7050-664-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena514,00 Kč
ks
Pavla Semerádová – Eliška Šedivá

Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii

Siloensis


Tematický katalog hudební sbírky kláštera v Želivě
Dvoudílná publikace obsahuje soupis jedinečných hudebních památek uložených ve sbírce kláštera pre­monstrátů v Želivě, který byl při­praven za pomoci informačního aparátu Souborného katalogu budovaného v NK ČR a databáze RISM. Představuje dal­ší svazek z řady katalogů vydávaných v ediční řadě Ná­rodní knihovny ČR Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae. Katalog je opatřen obsáhlým úvodem a ediční zprávou, jež jsou přeloženy do angličtiny a které zachycují bohatou a pozoruhodnou historii vzniku sbírky. Hudební sbírka želivského kláštera nabízí rovněž ideál­ní podmínky pro výzkum filigránů v hudebním materiálu, neboť obsahuje velké množství datovaných hudebnin.
Želivskou sbírku hudebnin, o níž máme poměr­ně ucelený přehled z let 1707–1858, tvoří převážně chrá­mové skladby. Repertoár představuje všechny druhy chrámové hudby, mše nebo jen části mše Kyrie a Glo­ria, offertoria, litanie, nešporní žalmy, sekvence, hymny. Z jednotného charakteru sbírky se vymyká několik desí­tek skladeb, převážně symfonií, koncertů, skladeb pro de­chové nástroje a partit, které byly v devadesátých letech 20. století nalezeny na kůru. Sbírka chrámových skladeb, která vznikala péčí ředitelů chrámového kůru, pokrývá té­měř celý liturgický rok. V době největšího rozkvětu klášte­ra v 18. století je zřetelný příklon také ke světské hudbě, zastoupené zejména skladbami pro dechové nástroje, různými ouverturami, kasacemi. Dochované hudebniny želivské sbírky tak ilustrují bohatý kulturní život želivského kláštera v průběhu celého roku.
Katalog, který je opatřen cizojazyčnou předmluvou, uvádějící historii vzniku sbírky, ediční zprávou a rejstříky, je určen nejen badatelům, ale i interpretačním umělcům při volbě nového repertoáru, k poznání regionálních hudebních sbírek a jako základní příručková literatura hudebních knihoven celého světa.

Národní knihovna ČR, Praha 2016, rozměr 180 x 250 mm, 2 sv., ISBN 978-80-7050-664-6