Cechy v pražských městech

Cechy v pražských městech
ISBN: 978-80-88013-83-9
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Jiří Smrž

Cechy v pražských městech

od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860


Kniha přináší přehled vývoje cechovních organizací v Praze, její podstatnou částí je encyklopedický přehled jednotlivých cechů, je bohatě ilustrována.

Obsah:

Předmluva
1. Úvod
Cíle výzkumu
Stav dosavadního bádání
2. Názvosloví
Řemeslo a živnost
Bratrstvo a cech
Pojmenování profesí v jednotlivých jazycích
3. Prameny a možnosti jejich studia
Písemné prameny
Hmotné prameny
4. vývoj cechovního zřízení v pražských městech
Vznik cechů (2. pol. 13. stol. - poč. 14. stol.)
Období lucemburských králů (1310-1419)
Vývoj v době husitské, pohusitské a jagellonské
Od nástupu Habsburků na český trůn do vypuknutí třicetileté války (1526-1618)
Třicetiletá válka, její dopady a snahy o státní reglementaci cechovnictví (1618-1739)
Závěrečná etapa cechnovního vývoje (1740-1860)
5. Specifické aspekty vývoje pražských cechů
Meziměstské cechy
Pražské organizace v čele zemských cechů a cechovní filiace
Společné cechy více profesí
Otázka jurisdikce
Židovské cechy
6. Pražské cechy
7. Závěr
Seznam použitých zkratek
Soupis použitých pramenů
Vydané prameny
Použitá literatura
Slovníky, schematismy a sbírky zákonů
Literatura a inventáře
Seznam vyobrazení
Glosáře
Glosář latinsko-český
Glosář německo-český
Glosář staročeský
Rejstřík profesí
Summary
Zusammenfassung

Scriptorium, Praha 2019, 464 str., ISBN 978-80-88013-83-9