Češi o Lužických Srbech

Češi o Lužických Srbech
ISBN: 80-86495-41-8
Availability: in stock
including VAT
your price165,00 Kč
ps
Petr Kaleta

Češi o Lužických Srbech

Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého


Lužičtí Srbové patří stejně jako Češi k západoslovanské jazykové oblasti a jejich dějiny byly od dob panování Lucemburků na českém trůně až do třicetileté války s českým prostředím úzce spjaty. Avšak i poté byly kulturní styky mezi srbskou Lužicí a Korunou českou bohaté, zvláště pak po založení Lužického semináře v Praze, kde vyrostla značná část lužickosrbské inteligence. Publikace Češi o Lužických Srbech charakterizuje a analyzuje jednotlivé etapy českého zájmu o Lužici a Lužické Srby, jak se projevoval ve vědeckých pracích, v publicistice i v umění od Josefa Dobrovského až po vznik české sorabistiky, jejíž vrchol lze nalézt v díle Adolfa Černého, kterému je zde věnována největší pozornost. Práce, která synteticky podává vývoj sorabistických bádání v českém prostředí 19. století, věnuje rovněž pozornost základním znakům lužickosrbských dějin tohoto období.

Obsah:

Úvod

Počátky lužickosrbského národního hnutí
Základní charakteristika lužické otázky
Zeměpisná specifika Lužice
Náboženství v životě Lužických Srbů
Význam lužických spolků a činnost prvních lužickosrbských buditelů
Rozvoj lužickosrbského národního hnutí ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století
Úloha jazyka v lužickosrbském národním obrození
Lužickosrbský národopis
Kultura Lužických Srbů
Spolkové hnutí v Lužici po roce 1848 a lužickosrbský venkov
Matice lužickosrbská a mladosrbské hnutí
Vystěhovalectví a národnostní poměry Lužických Srbů na konci 19. století

Český zájem o Lužici a Lužické Srby do poloviny osmdesátých let 19. století
Počátky česko-lužickosrbských kontaktů
Lužický seminář v Praze
Počátek českého moderního vědeckého zájmu o Lužické Srby
Josef Dobrovský
Pavel Josef Šafářík
Jan Kollár
František Ladislav Čelakovský
Ignác Jan Hanuš
Čeští archeologové a Lužice
Tři poradci v Lužickém semináři
Václav Hanka
Karel Jaromír Erben
Martin Hattala
František Doucha a počátek publicistického zájmu o Lužické Srby
Život a dílo
Lužickosrbské zájmy
Michał Hórnik
Život a dílo
Sorabika v českém tisku
Adolf Patera a sorabika dalších autorů v českých periodikách
Život a dílo A. Patery
Lužickosrbské zájmy
Sorabika českých autorů v šedesátých a osmdesátých letech 19. století

Adolf Černý a jeho doba
Černého studia a první seznámení s Lužickými Srby
Slovanský sborník
Edvard Jelínek
Život a dílo
Lužickosrbské zájmy
Další Černého časopisecké publikace a výzkumy v Lužici
Hlas národa
Světozor
Národní listy a lužickosrbské zvykosloví
Odborná národopisná práce Adolfa Černého
Národní písně a obydlí Lužických Srbů
Mythiske bytosće łužiskich Serbow
Ottův Slovník naučný
Překladatelská sorabistická práce a publikování v časopisu Łužica
Příchod do Prahy a národopisná organizátorská činnost
Básník Jan Rokyta a překladatel Adolf Černý
Cestování a další styky se zahraničím
Slovanský přehled
Literárněvědné práce Adolfa Černého
Česká sorabistika a výuka lužické srbštiny na pražské univerzitě
Poslední etapa Černého zájmu o Lužické Srby
Publicista, překladatel a ministerský úředník
Náboženský problém a Masarykův vliv na A. Černého
Ve státních službách
Jan Máchal
Život a dílo
Lužickosrbské zájmy
Ludvík Kuba
Život a dílo
Výzkumy hudebního folkloru v Lužici
Malířem Srbské Lužice
Sorabistická témata v pracích vídeňských Čechů
Josef Karásek
Josef Zdeněk Raušar

Závěr

Prameny a literatura
Bibliografie sorabik vybraných českých autorů a Michała Hórnika
Seznam zkratek
Zjeće
Zusammenfassung
Summary
Rejstřík osobních jmen
Rejstřík místních jmen

Masarykův ústav AV ČR, Praha 2006, 334 str., 165 x 235 mm, ISBN 80-86495-41-8