Česká republika a diaspora: co bylo a co bude?

Česká republika a diaspora: co bylo a co bude?
ISBN: 978-80-88081-24-1
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Stanislav Brouček et al.

Česká republika a diaspora: co bylo a co bude?

Kniha představuje výběr úvah o užitečnosti dialogu mezi akademickou sférou, politikou a nositeli vnější migrace, které s určitou přibližností můžeme zahrnout pod pojem česká diaspora. Text si neklade za cíl detailní popis vztahu ČR a diaspora, nýbrž míří k podstatě věci, a především se vyjadřuje k tomu, co je třeba učinit, aby vztah ČR vůči těm, kteří se k ní jakýmkoliv způsobem hlásí, dostal oboustranně prospěšný, a tudíž funkční vztah. Nejedná se o žádné laciné výkaznictví, co zodpovědné orgány podnikly ve prospěch zahraničního Čecha a občana ČR žijícího trvale nebo dočasně mimo české země.

Stručný obsah

Předmluva

Česká republika a diaspora po roce 1989
Srovnání s minulostí
Zahraniční Češi součástí dějin společnosti českých zemí
Tři poslední desetiletí hledání nových startů
Česká diaspora z hlediska míry zodpovědnosti

(1990-1996) Téma exil a domov: pokusy o sblížení
První pokus o domluvu exilu a domova
Z druhých pokusů: Nová Přítomnost

(19997-2006) Téma hledání jednotné krajanské obce
Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. sroletí (1998)
Emigrace a exil jako způsob života (2000)
Exil sám o sobě (2003)
Rozloučení s Karlovou univerzitou (2006)
Pad taktovkou rozhlasu (2006-2018)

(2007-2018) Téma diaspory v Senátu
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918-2008)
Krajané a Česká republika: hledání možností k nové otevřené spolupráci (2009)
Česko-slovenské vztahy a krajané (2010)
Migrace a česká společnost (2011)
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (2013)
Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích (2017)

Vztah k zahraničním Čechům jako součást politiky České republiky
Krajané v politickém systému České republiky
Pokusy o zařazení vztahu k zahraničním Čechům do české zahraniční politiky

Aktivity ve prospěch zahraničního češství
Výzkum a hledání nových perspektiv státního zájmu o diasporu
Česká etnologie a zahraniční Češi
Nad návratem karjanů z Ukrajiny
Centrum pro československá exilová studia v Olomouci
Další zájmy o diasporu

Malé zrcadlo srovnání
Národnostní menšiny v České republice v kontextu krajanské diaspory
"Etnické přistěhovalectví" jako příklad "návratové politiky"?

Otevřené problémy minulosti
Dvě stě let asimilaci navzdory. Mezi minulostí a budoucností české menšiny v Chorvatsku
O reemigrantech, vázaných vkladech a čekání na omluvu

Z ohlasu zahraničních Čechů
Vyznání
Lubomír Martínek, tulák po smyslu příměrů, které nasbíral po světě
Tragigroteska. Český příběh z druhé poloviny 20. století
Jaroslav Marek-Vejvoda, mezi nadějí a jejím zmarem
Pokus navrátilce z diaspory o domov v pravdě
Miloš Šuchma, být na místě, kde se něco děje.
Milan Horáček, blízkost hranic česko-německého sbližování
Petr Bísek, na vlnách osudu složených z náhod
Z dalších názorů a postojů zahraničních Čechů
Užitečnost zahraničních zkušeností

Závěrečné teze a doporučení

Summary
Přílohy
Literatura
Jmenný rejstřík

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. a Nová Tiskárna Pelhřimoc, rok 2019, rozměr 190 x 220 mm, 309 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88081-24-1