České země v letech 1437 - 1526 II. díl. Jagellonské Čechy (1471 - 1526)

České země v letech 1437 - 1526 II. díl. Jagellonské Čechy (1471 - 1526)
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena450,00 Kč
ks
Jaroslav Čechura
České země v letech 1437 - 1526 II. díl. Jagellonské Čechy (1471 - 1526)
 
Jagellonská epocha představuje výraznou kapitolu našich dějin, obestřenou řadou mýtů. Autor pozorně sleduje život a činy Vladislava II. a odmítá rozšířenou představu o slabošském králi, neopomíjí jeho dlouholetého soka Matyáše Korvína a poté krále-dítě Ludvíka, který zahynul u Moháče. Líčí vnitřní vývoj království, formování stavovské monarchie, spory šlechty s městy včetně pražského povstání (1483) či svatováclavské smlouvy. Vladislav, ač od roku 1490 panoval i v Uhrách, na české země nezapomínal, jak svědčí i výstavba Pražského hradu. Text dále popisuje hospodářský vývoj (mj. poslední, jáchymovskou konjunkturu stříbra včetně ražby tolarů) a konfesijní proměny, spojené s příchodem německé reformace. K životu ve městech i na venkově patřily i přírodní katastrofy, stejně jako školství, kulturní a umělecká tvorba, kdy se v tzv. vladislavské epoše prolínala pozdní gotika s příchodem renesance.
 
Obsah:
 
Úvodem
 
Politika, veřejný život
Rok 1471: kutnohorská volba a Matyáš Korvín
Osobnost Vladislava II. Jagellonského
Tři choti Vladislava Jagellonského?: Barbora Braniborská / Beatrix Neapolská / Anna z Fiox
Ludvík Jagellonský řečený Dítě
Dva čeští králové (1471 - 1490)
Do Budína! Vladislav, král český a uherský
Vladislavské zřízení zemské
Svatováclavská smlouva
Pražské bouře 1483 1524 - 1530: Praha roku 1483 / Praha v letech 1524 - 1530 / Exkurz: Bartoš písař a jeho dílo
Cesta krále Ludvíka k Moháči
Moháč: 29. srpen 1526
 
Sociální a kulturní vývoj v českých zemích
Pokus o celkový nástin doby Jagellonské (1471 - 1526)
Kutnohorské a jáchymovksé stříbro: pražské a míšeňské groše a jáchymovské tolary: Nová konjuktura českého stříbra (groše a tolary)
Kurz pražského groše vůči uherskému zlatému v letech 1471 - 1527
Kurs pražského groše vůči rynskému zlatému v letech 1471 - 1527
Exkurz: Mincovní politika Vladislava II. v letech 1471 - 90 / Výnosnost kutnohorské mincovny / Šlikové a tolary
Kalamity jagellonské doby a jejich vliv na kažkodennost: Extrémní zimy v období 1471 - 1526 / Neobvyklé teplo v období 1471 - 1526 / Přehled morových epidemií v Českém království (a střední Evropě) v letech 1472 - 1526 / Velké požáry v českých a moravských městech v letech 1471 - 1526
Šlechta jagellonské epochy: Odhad panského majteku v roce 1529 / Nižší šlechta
Tradiční a netradišní hospodářské aktivity měst jagellonské epochy: Městský velkostatek na příkladu Českých Budějovic / Poddanský venkov jagellonské éry - zlom, či kontinuita?
Základní rysy poddanství v Čechách pozdního středovběku
Poddaní panství Pardubice (1490 - 1560)
Královksý dvůr Vladislava Jagellonksého: Výplaty za službu u dvora / Výdaje spojené s koňmi / Výdaje za látky a oděv / Výdaje za nápoje a potraviny / Osobní výdaje krále / W - vladislavská gotika / Exkurz: vydání na dvorské stavby
 
Výtvarné umění jagellonské epochy
Architektura
Malířství
Plastika
 
Náboženský vývoj
Církev česká (utrakvistická)
Jednota bratrská
Luteránství
Zwingliánství
Katolicismus
 
Humanismus
Pražská univerzita
Školy městské a venkovské
 
Židé
Závěr
Přehled nejdůležitějších pramenů a literatury
Jmenný rejstřík procházející noběma díly