České země v letech 1792 - 1848. Formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry

České země v letech 1792 - 1848. Formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena490,00 Kč
ks
Roman Vondra
 
České země v letech 1792 - 1848. Formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry
 
Kniha pojednává o pro české země klíčovém období závěru 18. a 1. poloviny 19. století, kdy se formoval novodobý český národ a kdy proces tzv. českého národního obrození vytvořil moderní český jazyk, odbornou terminologii a vytyčil základní předpoklady pro rozvoj mnoha vědeckých a kulturních oborů v českém prostředí. Současně české země prošly nejprve složitou érou revolučních a napoleonských válek, aby v období po vídeňském kongresu zažily sice mírové ale z politického hlediska zmrtvělé poměry tzv. metternichovského absolutismu. 

Z hlediska hospodářských a sociálních dějin životy našich předků v oněch dobách začaly výrazně ovlivňovat procesy agrární a průmyslové revoluce. Monografie si všímá vedle politických, vojenských a hospodářských dějin i vývoje soudobé společnosti a jejích jednotlivých vrstev, všestranného rozvoje vědy, kultury a umění i každodennosti života našich předků, vývoje bydlení, módy a životního stylu a jejich mnohdy zásadních proměn od rokoka přes empír, biedermeier, historizující slohy až po éru druhého rokoka, stranou autorova zájmu nezůstává ani rozvoj techniky a dopravy.
 
Obsah:
 
Předmluva
Politický vývoj čekých zemí a habsburské monarchie v letech 1792 - 1848
Výchozí stav v poslední dekádě 18. století
Evropa, habsburská monarchie české země v éře revolučních a napoleonských válek:  První koaliční válka proti revoluční Francii (1792 - 1797) / Druhá koaliční válka proti Francii (1799 - 1802) / Vnitřní vývoj českých zemí a habsburské monarchie na přelomu století (1792 - 1804) / Vznik třetí protifrancouzské koalice a Napoleonovo první rakouské tažení (1804 - 1805) / Bitva u Slavkova / Napoleonova válečná dobrodrožství z let 1806 - 1808) / Rakousko a české země mezi Slavkovem a Wagramem (1805 - 1809) / Rakousko-francouzská válka z roku 1809 / Rakousko a české země v letech 1809 - 1812 / Ruské tažení, štvanice na Napoleona a jeho pád (1812 - 1814) / Vídeňský kongres z let 1814 - 1815 a nastolení nového uspořádání Evropy / Rakousko v koncertu velmocí po roce 1815
České země a habsburská monarchie po race 1815: Období druhé poloviny vlády císaře Františka
České země a Rakousko v předvečer revoluce (30. a 40. léta 19. století): Vlna revolucí let 1830 - 1931 a jejich vliv na poměry v monarchii / České země na sklonku vlády císaře Františka (1830 - 1835) / Vláda císře Ferdinanda I. Dobrotivého (1835 - 1848)
Revoluční rok 1848 - 1849: Revoluční předehra (Český prolog / První vlna revoluce ve Vídni a Metternichův pád / Od března do června 1848 / Horký červen 1848 - Slovanský sjezd, svatodušní bouře a stav obležení / Va stínu Ústavodárného říšského sněmu (čevenec 1848 - březen 1849) / Potlačení revoluce a závěr
 
Ekonomický vývoj v českých zemích a v habsburské monarchii v letech 1792 - 1848 a státní správa v tomto období
Měna a oběživo: Konvenční měna (1750/53 - 1857) / Státní bankrot z roku 1811 / Zřízení centrální banky a souběžný oběh dvojí měny (1816 - 1857) / Ekonomický rozvrat let 1848 - 1849 / Agrární a průmyslová revoluce
Dvorské a státní orgány v habsburské monarchii a zemské orgány v Čechách a na Moravě v letech 1792 - 1848: Panovník, dvůr a ústřední orgány / Zemské orgány / Krajská správa / Církevní správa / Vrchnostenský správa / Církevní správa / Městská správa / Justiční správa a soudnictví
 
Sociální struktura v českých zemích v letech 1792 - 1848 a každodennost života v tomoto období
Šlechta v českých zemích v závěru 18 a v 1. pol. 19. století
Měšťanstvo v českých zemích v závěru 18. a v 1. pol. 19. století
Venkovské obyvatelstvo v českých zemích na konci 18. a  v 1. pol. 19. století
Dělnictvo v 1. pol. 19. století
Móda v 1. pol. 19. století
Zbraně, vojenská kultura a vojenský život v 1. pol. 19. století
 
Kultura a vzdělanost v českých zemích a v habsburské monarchii v letech 1792 - 1848
České národní obrození - přednosti a úskalí tohoto pojmu: První generace českého národního obrození a její představiteklé / Druhá generace českého národního obrození / Romantismus v české literatuře / Počátky moderního českého divadla / Na sklonku obrozeneckých časů - Havlíček a Němcová
Umění konce 18. a 1. poloviny 19. století: Architektura / Malířství / Sochařství / Nový vynález světa umění - fotografie / Česká hudba na sklonku 18. a v 1. pol. 19. století
Věda a vzdělanost v českých zamích na konci a v 1. pol. 19. století
 
Závěr
 
Seznam literatury
Domácí a překladová literatura
Výběr zahraniční literatury
Přílohy a tabulky
Představitelé habsburské monarchie
Představitelé českého státu
Čeští a moravští přestavitelé katolické církve
Panovníci hlavních německých mocností
Panovníci hlavních evropských velmocí
Základní statistické údaje o Rakouském císařství roku 1846
Jmenný rejstřík