České země za posledních přemyslovců I. díl (1192 - 1253)

České země za posledních přemyslovců I. díl (1192 - 1253)
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena450,00 Kč
ks
Robert Antonín
České země za posledních přemyslovců I. díl (1192 - 1253). Cesty proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii
 
Kniha přináší syntézu politických, sociálních, hospodářských a kulturních dějin českého 13. století, reflektující tradiční pohled historiků na století posledních Přemyslovců a zároveň současný stav bádání o této epoše v konfrontaci s vlastní interpretací pramenů. Text sleduje proměnu Čech a Moravy ve 13. století v liniích dějin moci a institucí, a to na podkladě rozboru hospodářské a společenské proměny odrážející se v dějinách kultury. Součástí knihy jsou obrazové přílohy, bibliografický komentář k jednotlivým problémovým okruhům, soupis pramenů a literatury.
 
Obsah:
 
Úvodem
 
Část I. Zrození 13. věku
 
I.  FIKCE O 13. STOLETÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
 
II. VZDÁLENÉ HORIZONTY 13. STOLETÍ
Středověk kolem nás
Středověk bez začátku a konce 
Mnoho podob středověké proměny
 
III. ČESKÉ 13. STOELTÍ JAKO HISTORICKÝ PROBLÉM
 
IV. ČESKÉ 13. STOLETÍ V PROMĚNCÁCH VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY
Románské staveniště
Středověké zemědělství ve spirále proměny
Kolonizace
Společnost trojího lidu a evropská expanze
Feudalizace
Města
Ještěš jednou staveniště, tentokrát gotické
Gotická společnost
Souboj o univerzotní moc
Myšlenkový svět středověkého člověka a jeho proměny
 
V. KEKOŘENŮM 13. STOLETÍ V ČECKÝCH ZEMÍCH ANEB "ZMĚNA PŘED ZMĚNOU"
Přemyslovské regnum
Moc přemyslovského panovníka v branách 13. věku: Potomci bájného Přemysla Oráče / Komu náleží dosazovat českého vládce na konci 12. století? / Knížetem z moci císařské / Kníže a Čechové / Svatý Václav mezi knížecí mocí a Čechy / Český kníže a moravští Přemyslovci na konci 12. století 
Správa českých zemí v kontextu proměn společnosti ve druhé polovině 12. stoeltí: Velmoži nebo šlechta? Otázka soukromého majetku českých předáků / Čechové jako knížecí správci / Zemský soud
Církevní instituce v českých zamích na konci 12. století
"Ti, kteří pracují" a proměna jejich světa v českých zamích ve druhé polovině 12. století: Venkovský svět konce 12. století / Počátky kamenného světa českých a moravských elit na konci 12. století /  Prostorové horizonty / Mentální horizonty
 
ČÁST II. PŘEMYSLOVCI, MOC, VLÁDA A KRÁLOVSTVÍ V PRVNÍ POLOVINĚ 13. VĚKU
 
I. PŘEMYSLOVCI V EVROPSKÉM SOUKOLÍ FORTUNY
 
Mezi štaufy, Welfy a papežem - aneb z knížete králem
Mezi přemyslovci, ženami, biskupem a šlechtou
Zpět na evropské kolbiště: Císař, papež a Evropa po bitvě u Bouvines do smrti Konráda IV. Štaufského
 
II. PŘEMYSLOVKSÉ REGNUM V PRVNÍ POLOVINĚ 13. VĚKU
Proměny panovnické moci - z knížete králem
Svatý Václav, český panovník a zemská obec v první polovině 13. století
Král a markrabě (1197 - 1253): Být moravským markrabětem
Král a Čechové: Moc a majetek / Mocní a ještě mocnější / Nové mentální horizonty urozených / Nová sídla mmocných
Česká a moravská církev v první polovině 13. století: Církev, papež, panovník a fundátoři / Nová tvář kamenného světa české a moravské církve
Svět "těch, kteří pracují" v prní polovině 13. Století - proměna pokračuje: Kolonizace / Emyfyteutické právo / Prostorový horizont / Čas práce a mentální horizont / Zrod středověkých měst v českých zemích / Odraz společenské změny v proměne panovnické komory
 
III. POLOTIK, DIPLOMAT A VÁLEČNÍK VÁCLAV I. V EVROPSKÉ POLOTICE DRUHÉ TŘETINY 13. STOLETÍ
Král, císař a papež: Nájezd Mongolů /  Kuriální polotia
Král Václav, markrabě Přemysl a revolta českých a moravských předáků
Boj o babenberské dědictví
 
Výběrová bibliografie
Summary
Jemnný rejstřík