Christologie z pomezí

Christologie z pomezí
ISBN: 978-80-246-4257-41
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Petr Jandejsek

Christologie z pomezí


Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino


Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k nejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí. Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav bádání v daných oblastech. Přístupy k osobě Ježíše Krista, které publikace představuje, spojuje důsledné zohlednění zkušenosti teologa s kontextem, ve kterém svou teologii rozvíjí a v němž Krista poznává. S tím je spojeno odpovědně odvážné nové čtení církevního učení o Kristu. Spojení Dupuise, Haighta a Sobrina není nahodilé, neboť jde o jezuitské teology. Studie zkoumá, do jaké míry jsou společné rysy jejich teologického myšlení ovlivněny pokoncilní ignaciánskou spiritualitou, zkušeností s misijní prací a rovněž epochálním dílem jezuity Karla Rahnera. Všechny tři teology zároveň spojuje fakt, že jejich dílo bylo podrobeno šetření vatikánskou Kongregací pro nauku víry. Napětí mezi jejich teologickými přístupy a jistým pojetím církevní teologie, v publikaci spojované především s dílem Josepha Ratzingera, bývalého prefekta Kongregace a následně papeže Benedikta XVI., tvoří další osu publikace. Studie tak představuje spor o interpretaci druhého vatikánského koncilu a jeho odkazu pro (nejen) římskokatolickou teologii.

Obsah:

Úvod

Rodová podobnost Jackquesa Dupuise, Rogera Haighta a Jona Sobrina
Ignaciánská spiritualita
Teologie Karla Rahnera
Misie jako kontext

Kristus v širokém božím plánu spásy v teologii Jackquesa Dupuise
Teologická metoda
Ekonomie Ducha a trojiční christologie
Řeč o spáse
Setkání s druhým

Ježíš jako symbol Boha podle Rogera Haighta
Epistemologické základy
Symbolické prostředkování
Pneumatologická christologie
Další rozvoj Haightových témat

Christologie z pohledu obětí u Jona Sobrina
Východiska Sobrinovy teologické metody
Historicko-teologické čtení Ježíše Krista
Živá tradice víry církve
Následování Ježíše Krista

Notifikace k christologiím Jackquesa Dupuise, Jona Sobrina a Rogera Haighta v souvislostech
Notifikace zblízka
Církevní zázemí notifikací: Kongregace pro nauku víry
Teologické zázemí notifikací: Joseph Ratzinger

Závěr
Bibliografie
Summary
Rejstřík

Karolinum, Praha 2016, 230 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-4257-41