Dějiny evropské architektury IV.

Dějiny evropské architektury IV.
ISBN: ISBN 978-80-88339-10-6
Availability: in stock
including VAT
your price1 550,00 Kč
ps
Václav Mencl
Dějiny evropské architektury IV.

Po předchozích třech dílech – Umění starověkých říší, Umění antického světa a Středověké umění evropského Západu (od 9. do 12. století) – vychází čtvrtý díl Menclových Dějin evropské architektury, obsahující vývoj gotické architektury. Nejde o monografie jednotlivých staveb, ale výklad smyslu celkového architektonického vývoje, který autor vidí v souvislostech se středověkou spiritualitou a filosofií. Kniha se dělí do tří kapitol, z nichž první začíná v Saint‑Denis, kde se v polovině 12. století formoval nový, gotický sloh. Mencl rozeznává tři vývojové stupně gotiky: předklasický, kdy se řešily základní tektonické problémy, klasický, pro nějž je typické sjednocení hmotného těla stavby, jehož články jsou vodítkem metafyzické energie, a poklasický, který stupňuje dimenze pomocí nových přídatných tvarů. Z obrazu francouzské architektury se vymyká umění burgundského řádu cisterciáků, kteří proklamovali askezi a v Evropě šířili raný gotický sloh. V Porýní se uplatňuje lidová mystika projevující se expresivními tvary a na jihu Francie vzniká kolem roku 1300 zvláštní sloh, jenž je v opozici k tektonice a projevuje se tvarovými prostupy; v díle Matyáše z Arrasu se toto umění dostává i do Čech. Další část knihy se týká prvních projevů krize, podunajské reformy gotické katedrály a humanistické skepse v Čechách. Kolem roku 1330 se tu rodí nové tvarosloví, užívají se halové dispozice a dvoulodí. Autor podrobně hodnotí tvorbu Petra Parléře a jeho vliv na vývoj pozdní gotiky. Dále kniha sleduje pozdní gotiku podunajských obchodních měst a destrukci gotické tektonické soustavy. Impulsy z Čech se rychle rozšířily po celé Evropě a vyvolaly řadu pokračovatelů (Hans z Burghausenu, Konrád Roritzer a četní další), kteří dovršili reformu katedrály. V závěru se Mencl podrobněji zmiňuje o díle Benedikta Rejta na Pražském hradě a o sklípkových klenbách Arnolda Westfálského.

Obsah:

Předmluva
III. středověké umění evropského západu (9. - 15. století)

Umění gotické. Hmota v duchovní akci (polovina 12. – začátek 16. století)

1. Katedrála jako petrifikace scholastických spekulací
Expresionismus německé lidové mystiky
Opozice na jihu Francie (1140–1350)

2. První projevy krize

Podunajská reforma katedrály a humanistická skepse v Čechách (14. století)

3. Pozdní gotika podunajských obchodních měst

„Docta ignorantia“ Mikuláše Kusánského
Destrukce gotické tektonické soustavy (15. století)

Resumé
Výklad odborných názvů
Ediční poznámka
Literatura
Seznam vyobrazení
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní

NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 511, česky, ISBN 978-80-88339-10-6