Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 2

Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 2
ISBN: 978-80-7420-052-6
Availability: in stock
including VAT
your price598,00 Kč
ps
Jiří Vaněk

Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice

Druhý díl Dějin umění ve výtvarné kultuře západní tradice poskytuje výklad uměleckých směrů 19. století prostřednictvím charakteristik reprezentativních děl nejvýznamnějších umělců. Od F. Goyi, průkopníka moderního výrazu, přes klasicismus, romantismus, realismus, impresio­nismus, expresionismus a hledání nového výtvarného řádu včetně naivního umění po symbolismus a secesi.
Zvláštní kapitola je věnována specifickým rysům české scény, jež vytvářela tzv. generace Národního divadla se svým propojením novoromantismu s neorenesancí. Samostatně je pojednán vývoj architektury v 19. století: empír, historismus, stavby průmyslových konstrukcí a secesní architektonická tvorba.
Na rozdíl od povšechných dějinných souhrnů není výklad o prolínání uměleckých tendencí provázen jen jmenným výčtem stěžejních výtvorů, nýbrž vychází z jedinečného obsahu a ztvárnění reprezentativních ukázek architektonické, sochařské a hlavně malířské produkce, jež jsou tu stručně interpretovány.
Kniha je samostatnou monografickou publikací o uměleckých proměnách 19. století a lze ji číst a studovat nezávisle na prvním díle

Obsah

Úvod
Goya - počátek moderního umění

Tvůrčí počátky: Návrhy na gobelíny, rokoko a téma každodennosti- objev skrytých hrůz, rozum a imaginace - portrétní realismus a exprese - zobrazení pustošivých sil a vzdoru - démoni v člověku "černé malby" - grafické cykly - předzpěv imprese a počátek moderny

Klasicismus - rozum a vznešenost linie
Pojem klasicismu - francouzský (neo)klasicismus - empír - Rusko - Amerika - klasicistní sochařství v Evropě - český sochařský klasicismus

Romantismus - emoce a vášeň barvy
Pojem romantismu - preromantismus - anglické krajinářství - Německo - Francie - Rusko - Amerika - České země - rakouský biedermeier

Realismus: hledání konceptu skutečnosti
Pojem realismu - Francie - Německo - České země - Anglie - sochaři v Evropě a Americe

Impresionismus: realismus okamžiku
Předchůdci - povaha impresionismu - francouzský impresionismus - americký impresionismus - britská imprese - německá imprese - český impresionismus

Novoromantismus a novorenesance na české scéně - generace Národního divadla
Spojení nového romantismu a renesančního historismu - malířství - sochařství

Exprese a hledání výtvarného řádu
Pojem postimpresionismu - postimpresionismus - postimprese/expresionismus - druhá etapa expresionismu - naivní umění - exprese s rysy naivismu

Symbolismus: kulturní hlubiny významů
Pojem symbolismu - preraffaelismus, předvoj symbolismu - Symbolismus ve Francii - Nabisté - Rodin, zrod moderního sochařství - v Belgii - ve Švýcarsku -v Německu - v Anglii - v Rusku - v Polsku - český malířský symbolismus - český symbolismus v sochařství

Secese: symbolická ornamentika života
Vztah secesní tvorby a symbolismu, znaky secese - Anglie a Skotsko - Belgie - Nizozemí - Německo - Rakousko - Amerika - Španělsko - Rusko - Litva - České země

Architektura 19. století: návraty, technika a "nové umění" (Apendix)
Nový urbanismus: racionální projekty měst v Evropě - Empír - Tři protínající se okruhy architektury v 19. století - Historismus: Francie - Americká viktoriánská architektura - Stavby průmyslových konstrukcí - Průnik amerických a evropských tendencí - Rakousko a české země: Fúze historických slohů - neorenesance - mezi renesancí a barokem - novogotické stavby - výstavba činžovních domů

Nakladatelství Arsci, Praha 2017, rozměr 160 x 230 mm, 448 s., bar., česky, ISBN 978-80-7420-052-6