Documenta pragensia suplementa

Documenta pragensia suplementa
ISBN: ISBN 978-80-86852-97-03
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
OBSAH

Úvodní slovo
Václav Ledvinka, Názvosloví veřejných prostranství
v Praze a význam jeho historiografického zkoumání (Úvodní zamyšlení)
Jaroslav David – Tereza Klemensová – Jana Davidová Glogarová, Urbanonyma pohledem onomastiky přelomu 20. a 21. století
Jan Hrdina – Kateřina Jíšová, Pražské rynky a náměstí v pozdním středověku. Příspěvek k jejich dobové a moderní terminologii
Juraj Šedivý, Vom Markcht zur Gasse. Pomenovanie ulíc a námestí vo vybraných stredovekých mestách stredného Podunajska na príklade Bratislavy
Ludmila Sulitková – Hana Jordánková, Prostor vnitřního města a jeho předměstí na příkladu středověkého a raně novověkého Brna (prameny a vývoj názvosloví)
Daniel Kovář, Orientace v prostoru středověkého a raně novověkého města a jeho předměstí. Příklad královských Českých Budějovic
Kateřina Fantová – Marie Malivánková Wasková, Od Obcizny po Wilsonovu třídu. Plzeňská urbanonyma na přechodu mezi středověkou a úřední toponymií
Marie Malivánková Wasková, Úterská urbanonyma: od českých názvů k německým a zpět
Tomáš Baletka, Názvosloví veřejných prostranství na příkladu severomoravských měst a městeček v období „pozdního feudalismu“ (do roku 1848)
Jiří Smrž, Jak pracovat s tzv. řemeslnickými ulicemi v urbánním bádání? (Východiska, perspektivy a stanovení obecných hypotéz)
Marek Lašťovka, Zamyšlení nad prameny k dějinám pražského uličního názvosloví od počátků úředního pojmenování až do dnešní doby
Barbora Lašťovková, Problematika duplicitních názvů veřejných prostranství v Praze
Jiří Martínek, Cizinci na mapě Prahy aneb zahraniční osobnosti a lokality v pražské urbanonymii
Martina Ptáčníková, O úředních i neúředních jménech pražské městské krajiny
Thomas Krzenck, Augustusplatz – Blücherplatz – Carl-Tauchnitz Straße. Vzestup Lipska mezi „světová města“ v dlouhém 19. století v zrcadle pojmenování náměstí a ulic
Anna Laura Kolláth, Ostrava a Miskolc – uliční názvy industriálních měst a jejich proměny po roce 1989

Zusammenfassungen
Seznam vyobrazení
Seznam autorů

Archiv hlavního města Prahy 2022, rozměr 145 x 205, 399 s., česky, ISBN 978-80-86852-97-03