Documenta Pragensia Supplementa V.

Documenta Pragensia Supplementa V.
ISBN: 9788087271926
Availability: in stock
including VAT
your price396,00 Kč
ps
Sborník vydaný k životnímu jubileu Jiřího Peška obsahuje 42 jeho statí a článků věnovaných dějinám Prahy, dějinám pražské univerzity a jejího vztahu k městu, měšťanům a jejich každodennímu životu pražské chudině. Časově zaujímají období od raného novověku až po nejnovější dějiny. Knihu provází soupis prací Jiřího Peška k dějinám Prahy.

Obsah:

Tabula gratulatoria

Ediční poznámka

Václav Ledvinka (úvodní slovo)

Historik nakažený historií

Ein mit der Geschichte infizierter Historiker

Macht in der Stadtgeschichte Prags – Von der Gründung der Prager Karls-Universität bis zur Gegenwart

Pohled na Prahu 11. 12. 1536 aneb falckrabí Ottheinricha cesta do Krakova a zase zpátky

Prag auf dem Weg zur kaiserlichen Residenz (1483–1583)

Praha a Vídeň v baroku – centrum a periferie v proměnách barokní kultury?

Městské samosprávy a občanské elity středoevropských metropolí versus stát a odborníci v jeho službách 1848–1948 (s Hanou Svatošovou)

Ein historischer Überblick: Prag 1848–1918

Das Werden von Gross-Prag um 1900 im Widerstreit von Interessengruppen. Ein Vergleich mit anderen mitteleuropäischen Grossstädten

Prostorové rozložení kvartérních služeb ve středoevropských velkoměstech 1880–1910. Praha – Vídeň – Mnichov prismatem dobových adresářů

Školská síť Prahy, Vídně, Mnichova a Hamburku okolo roku 1900

Nové Město ve funkční struktuře pražské aglomerace na přelomu 19. a 20. století

Praha na počátku 20. století

Die Regulierung des Prager Stadtwachstums im 20. Jahrhundert

Praha a evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené (1945–1989)

Město a univerzita

Některé otázky dějin univerzity pražské jagellonského období (1471–1526)

Pražská utrakvistická univerzita a náboženské poměry 16. století

M. Martin Bacháček z Nauměřic – rektor univerzity pražské...... 341

Mistr Jan Kaňha z Veleslavína – obyčejný život pražského profesora a měšťana doby rudolfínské

Prag und Wien 1884 – ein Vergleich zwischen den Universitäten und deren Rolle für die Studenten aus den Böhmischen Ländern

Die Prager Universitäten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts: Versuch eines Vergleichs

Jüdische Studenten an den Prager Universitäten 1882–1939

Die „eigenen“ und die „fremden“ Studenten der Philosophischen Fakultät der Prager Deutschen

Universität 1940–1945

Měšťané a kultura v jejich každodenním životě

Pražské knihy kšaftů a inventářů. Příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské

Knihy a knihovny v kšaftech a inventářích pozůstalostí Nového Města pražského v letech 1576–1620

Knihovny pražských předbělohorských farářů

Proměny utrakvistického kultu v předbělohorské době aneb Jan Hus v knihovnách pražských měšťanů na přelomu 16. a 17. století

Melantrišská pozůstalost z roku 1586

Tiskárna a sklad knih Mistra Daniela Adama z Veleslavína

Prager Leser der rudolfinischen Zeit

Z pražské hudební kultury měšťanského soukromí před Bílou horou

Postavení hudebního života v měšťanské kultuře předbělohorských Čech

Pražské měšťanské zbrojnice v letech 1584–1620

Hora ruit – hodiny v pražských měšťanských interiérech okolo roku 1600

Obrazy a grafiky a jejich majitelé v předbělohorské Praze

Měšťanská kultura a vzdělanost v rudolfínské Praze

Z pařížského atelieru Antonína Chittussiho

Nad soudní pozůstalostí Václava Brožíka

Poslední kapitola z dějin rittersbergovských sbírek. (Nad pozůstalostním spisem Jindřišky Slavínské z Rittersbergů)

Sbírky na nové Národní divadlo po požáru roku 1881

Spisy okresních soudů období 1850–1918 jako pramen výzkumu života nižších vrstev pražského obyvatelstva

Chudina z Benešovska a Sedlčanska mezi nejnižšími vrstvami proletariátu města Královských Vinohrad na přelomu 19. a 20. století

Nekoncesované pouliční nevěstky města Královských Vinohrad na počátku 20. století

Soupis prací Jiřího Peška k dějinám Prahy (1979–2013)