Documenta Pragensia XXI - 800 let pražské samosprávy

Documenta Pragensia XXI - 800 let pražské samosprávy
Availability: in stock
including VAT
your price120,00 Kč
ps


Documenta Pragensia XXI

800 let pražské samosprávy

Sborník příspěvků z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy

obsah:
Václav Ledvinka, Vývoj pražské samosprávy od 13. století do současnosti. Úvodní slovo * Hana Pátková, Dosavadní ediční zpřístupnění rukopisu 986 Archivu hlavního města Prahy * Josef Třikač, Městské knihy jako pramen poznání dějin správy Malé Strany a možnosti jejich využití * Ivan Hlaváček, Pražské městské kanceláře a kancelář dvorská v pozdním středověku. Několik marginálií * Hana Jordánková - Ludmila Sulitková, Kompetence brněnských radních v předbělohorské době. Porovnání se situací v dalších moravských královských městech * Jaroslav Douša, Poznámky k činnosti městských rad na Starém Městě pražském a v Plzni v letech 1547-1627 a k pobytu císaře Rudolfa II. v Plzni v letech 1599-1600 * PetraBišková, Městská rada na Malé Straně v letech 1547-1650 * Jaroslava Mendelová, Staroměstské a novoměstské rady v první polovině 17. století *Marek Ďurčanský, Obnovování městských rad v českých královských městech v letech 1624-1636 * Ivana Čornejová, Střetávání městské a akademické samosprávy v době pobělohorské * Martin Franc, Viktuální komise pražských měst v letech 1700-1730. Několik poznámek * Ondřej Bastl, Několik poznámek ke vzniku jednotného pražského magistrátu v roce 1784 * JanaKonvičná, Několik poznámek k pražskému městskému hospodářství na přelomu 18. a 19. století * Jiří Pelek, Městská správa mezi "honorationes" a "Leistungsverwaltung" kolem roku 1900 ve střední Evropě * Jan Škoda, Boj o německé veřejné školy v Praze- Holešovicích a Libni * Tomáš Jel{nek, Komunální volby v hlavním městě Praze mezi světovými válkami * Vojtěch Šustek, Josef Pfitzner a germanizace města Prahy * Jana Ratajová - Tomáš Rataj, Národní výbory. Pokus o nový model veřejné správy (1945-1989) * OlgaFejtová, Zusammenfassung