Documenta Pragensia XXIII - Seminář a jeho hosté II

Documenta Pragensia XXIII - Seminář a jeho hosté II
Availability: in stock
including VAT
your price145,00 Kč
ps

Documenta Pragensia XXIII

Seminář a jeho hosté II
Sborník příspěvků k nedožitým 70. narozeninám Doc. PhDr. Rostislava Nového

obsah:
Miloš Dostál: Traktát „Sestra Katrei“ čili „O duchovní dceři zpovědníkově“. Svědectví heretického proudu v porýnské mystice pozdního středověku · Zdeněk Uhlíř: Poslední soud a jiný život v pozdním středověku · Eduard Maur: Ještě k Petru Záhorkovi ze Záhorčí · Blanka Zilynská: Pax feidei Mikuláše Kusánského a quaestio Bohemica · Olga Fejtová, Jiří Pešek: Postila Johanna Spangenberga v měšťanských knihovnách raného novověku · Petr Kreuz: Několik poznámek k otázce odrazu kriminality v písemnostech soudů předbělohorských Čech. (Příspěvek k metodice studia sociálních dějin kriminality v českých zemích v ranném novověku) · Marie Ryantová: Arciděkan Zachariáš Augustin Klecar z Růžokvětu – zajímavá osobnost barokní Kutné Hory · Ivana Čornejová: Pražská univerzita a absolutismus · Ondřej Bastl: Knihy a listiny zrušeného svatojiřského kláštera · Jiří Kuděla: Germanizace židovských jmen na konci 18 století v Čechách (na příkladu několika západočeských židovských obcí) · Hana Pátková: „Von den Hilfsmitteln“. K výuce pomocných věd historických v první polovině 19. století · Bohdan Zilynskyj: Palackého teorie o vztazích husitství a ukrajinského kozáctví. K jejímu vzniku a vývoji do konce 19. století · Jiří Novotný, Jiří Šouša: Střípky z každodennosti českých bank ve druhé polovině 19. a prvních decenniích 20. století · Vojtěch Šustek: „Malý český člověk“ a nacistický teror během tzv. heydrichiády · Eva Semotanová: Historický atlas měst – evropský projekt ke srovnávacím dějinám městských aglomerací · Rostislav Nový (1932 – 1996): Bibliografie za léta 1992 – 1996 (2002) (s dodatky k bibliografii do roku 1991) · Sammelband anlässlich des 70. Geburtstags des verstorbenen Rostislav Nový – redaktionelle Zusammenfassung