Documenta Pragensia XXIX

Documenta Pragensia XXIX
Availability: in stock
including VAT
your price341,00 Kč
ps

DOCUMENTA PRAGENSIA XXIX 

Ztracená blízkost. Praha - Norimberk v proměnách staletí


Obsah / Inhalt / Contents

Praha – Norimberk: partnerství regionálních metropolí

[Prag – Nürnberg: Die Partnerschaft zweier Regionalmetropolen /

Prague – Nuremburg: a partnership of regional

metropolises].......9

Komunikace v říši a v Evropě: Praha a Norimberk mezi

středověkem a raným novověkem / Kommunikation im Reich

und in Europa: Prag und Nürnberg zwischen Mittelalter und

früher Neuzeit / Communication in the Empire and in Europe:

Prague and Nuremburg between the Middle Ages and Early

Modern period

Lenka Bobková, Norimberk, město Karla IV.

[Nürnberg – Stadt Karls IV.]....................................................15

Michael Diefenbacher, Nürnberg und Prag im Spätmittelalter

[Nuremburg and Prague in the Late Middle Ages]...................25

Daniela Uher, „Bavaria trans silvam Boemicalem.“

Der „Weiche Stil“ als gesamteuropäisches Phänomen am Beispiel

des „Marienaltars

um 1400“ im Germanischen Nationalmuseum

Nürnberg [The “Soft style” as a European-wide phenomenon

using the example of the Marian altar (circa 1400) in the National

Germanic Museum

in Nuremburg]............................................. 29

Marco Bogade, Kulturtransfer im späten Mittelalter – Die böhmischen

Landespatrone Wenzel, Sigismund und Ludmilla und

ihre Bildtradition in Süddeutschland [“Kulturtransfer” in the Late

Middle Ages. The Bohemian patrons Wenceslas, Sigmund and

Ludmila and their iconographic tradition in southern Germany]..... 85

Wolfgang Wüst, Nürnberg und Prag im Kommunikationsfeld

spätmittelalterlicher Städtelandschaften. Gab es eine Post vor

der Post? [Nuremburg and Prague – a communication system

between Late Medieval cities. Did a postal system exist before

the creation of the postal system?]...........................................123

Petr Kreuz, Spory Norimberčanů a Pražanů před městským

soudem Starého Města pražského v době jagellonské

[Streitigkeiten zwischen Nürnbergern und Pragern vor dem

Stadtgericht

der Prager Altstadt zur Zeit der Jagiellonen]........147

 

Komunikace a krize: Praha a Norimberk v 16. a 17. století

v říšském a středoevropském kontextu / Kommunikation

und Krise: Prag und Nürnberg im 16. und 17. Jahrhundert im

Kontext von Reich und Mitteleuropa / Communication and

crisis: Prague and Nuremburg in the 16th and 17th centuries

in an imperial and Central European context

Winfried Eberhard, Eliten und Wirtschaftsbeziehungen – Einführung

[Social elites and economic relations – an introduction]....179

Václav Ledvinka, Několik tezí k vývoji hospodářských vztahů

Prahy a Norimberku v období raného novověku [Einige

Thesen zur Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen

zwischen Prag und Nürnberg in der frühen Neuzeit]...............187

Helena Peřinová, Bohatství a moc v raně novověkých městech:

Norimberk a Praha 1550–1650 [Reichtum und Macht in frühneuzeitlichen

Städten: Nürnberg und Prag 1550–1650]............197

Peter Wolf, Nürnberg – Amberg – Schlaggenwald – Prag.

Nürnberger Kapital und der Zinnerzbergbau in Böhmen

[Nuremburg – Amberg – Horní Slavkov – Prague.

Nuremburg capital and tin mining in Bohemia]......................213

Eduard Maur, Některé aspekty obchodních vztahů mezi

Prahou a Norimberkem v 16.–17. století [Einige Aspekte

der Handelsbeziehungen zwischen Prag und Nürnberg

im 16. und 17. Jahrhundert].................................................... 241

Walter Bauernfeind, Die Vertretung der Nürnberger wirtschaftlichen

Interessen bei der Krönung Ferdinands I. zum

König

von Böhmen 1527 in Prag [The representation of Nuremburg

economic interests during the coronation of Ferdinand I

as the King of Bohemia in Prague in 1527]............................. 253

Bohumír Roedl, Norimberští věřitelé žateckých a lounských

kupců v 16. století [Die Nürnberger Gläubiger der Saazer

und Launer Kaufleute im 16. Jahrhundert]............................. 281

Wolfgang Mährle,

Peregrinatio pragensis und peregrinatio

bohemica

: Studenten aus Prag an der Nürnberger Hochschule in

Altdorf [

Peregrinatio pragensis and peregrinatio bohemica: Students

from Prague at Altdorf University outside Nuremburg]..........299

Martin Holý, Mezi Prahou a Altdorfem. Absolventi pražské

utrakvistické univerzity jako vychovatelé české šlechty

v Altdorfu (1575–1620) [Zwischen Prag und Altdorf.

Absolventen der Prager utraquistischen Universität als

Erzieher des böhmischen Adels in Altdorf (1575–1620)].......... 325

Eva Frimmová, Humanista Peter Fradelius vo vzťahu k Altdorfu

[Der Humanist Peter Fradelius in der Beziehung zu Altdorf].....347

Helmut Baier, Religionsemigration aus Prag nach Nürnberg nach

der Schlacht am Weissen Berg [Religious immigration from

Prague to Nuremburg following the Battle of White Mountain].... 371

Vilém Zábranský, Noví měšťané pražští v první polovině 17. století

– migranti z Norimberku [Prager Neubürger in der ersten Hälfte

des 17. Jahrhunderts: Migranten aus Nürnberg].......................381

Petr Voit, Role Norimberku při utváření české a moravské

knižní kultury první poloviny 16. století [Die Rolle Nürnbergs

bei der Formierung der böhmischen und mährischen

Buchkultur in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts]..............389

Jiří Pešek, Die Kulturbeziehungen Prags und Nürnbergs im

langen 16. Jahrhundert: Johannes Hus im lutherischen Mantel

[Cultural relations between Prague and Nuremburg in the

16th century: Jan Hus in a Lutheran robe].............................. 459

Olga Fejtová, Norimberské tisky v knihovnách pražských měšťanů

a reflexe pragensiálních tisků v Norimberku ve druhé polovině

16. a v 17. století [Nürnberger Drucke in den Bibliotheken Prager

Bürger und die Reflexion gedruckter Pragensia in Nürnberg

in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert]............... 477

Martina Šárovcová, Iluminátor Pavel Mělnický. Recepce

grafických listů Albrechta Dürera v pozdně gotické knižní malbě

[Der Illuminator Paul von Melnik. Die Rezeption von Albrecht

Dürers grafischen Blättern in der spätgotischen

Buchmalerei].....497

Bartlomiej Bartelmus, O recepci tvorby Albrechta Dürera

a jiných proslulých Norimberčanů v malířství českých středisek

v průběhu první poloviny 16. století [Zur Rezeption der Werke

Albrecht Dürers und anderer berühmter Nürnberger in der

Malerei der böhmischen Kunstzentren in der ersten Hälfte

des 16. Jahrhunderts]................................................................513

Michaela Freemanová, Norimberské hudební nástroje

v Čechách [Nürnberger Musikinstrumente in Böhmen]...........531

Bogusław Krasnowolski, Between Florence and Nuremberg.

Kraków art at the turn of the Middle Ages and modernity

[Zwischen Florenz und Nürnberg. Krakauer Kunst an der

Wende des Mittelalters und der Neuzeit].................................537

Kamila Follprecht, Die Nürnberger in Krakau bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts [Nuremburg natives in Krakow up until

the end of the 18th century]................................................... 563

 

Praha a Norimberk od osvícenství k současnosti / Prag und

Nürnberg von der Aufklärung bis zur Gegenwart / Prague

and Nuremburg from the Enlightenment to the present day

Günter Schödl, „Verlorene Nähe“ – Prag und Nürnberg im

19. und 20. Jahrhundert [“Lost proximity” – Prague and

Nuremburg in the 19th and 20th centuries].............................575

Alena Jakubcová, Setrvání, nebo změna? Divadelní dramaturgie

Václava Mihuleho mezi Prahou (1790–1793) a Norimberkem

(1794–1797) [Verharren oder Wandel? Die Theaterdramaturgie

des Wenzel Mihule zwischen Prag (1790–93) und Nürnberg

(1794–97)]...............................................................................591

Undine Wagner, Prager Musikvereine im 19. Jahrhundert und

ihre Bedeutung für die tschechische und deutsche Nationalbewegung

[Prague music societies in the 19th century and their

importance for the Czech and German national movements]...... 617

Harald Lönnecker, „Das Reich und nur das Reich!“

Der Akademische Verein Noris bzw. Nuerembergia Prag

(ca. 1890–1925) im Prozess der nationalen Ausdifferenzierung

zwischen Deutschen und Tschechen [The academic fellowship

Noris or Nuerembergia Praha (ca. 1890–1925) in the process

of the national delineation between Czechs and Germans]........ 635

Jaroslav Jásek – Alena Vrbová, Podíl Adolfa Thiema na zásobování

Prahy a Norimberku pitnou vodou – podobnost čistě

náhodná? [Adolf Thiems Anteil an der Trinkwasserversorgung

von Prag und Nürnberg – eine rein zufällige Ähnlichkeit?]...... 667

Alfons Adam, Ein Nürnberger im Prager Stadtrat. Adolf Foehr

(1880–1943) – Architekt und Kommunalpolitiker in der

Ersten Republik [A Nuremburg native on the Prague city

council. Adolf Foehr (1880–1943) – architect and city politician

in the First Republic]............................................................. 681

Helena Arenbergerová, Tábor Valka u Norimberku

[Das Valka-Lager bei Nürnberg]............................................ 695

Christof Neidiger, „..., dass wir uns hier immer wieder

freundschaftlich begegnen können“. Prag 1968 – Die Tschechoslowakei

aus Nürnberger Sicht [(Fortunately we can still meet

on a friendly basis). Prague 1968 – Czechoslovakia from

a Nuremburg perspective]...................................................... 703

Zusammenfassung / Summary

(Olga Fejtová)...............................737

Seznam autorů.......................................................................... 799