Documenta Pragensia XXXII/2

Documenta Pragensia XXXII/2
ISBN: 9788088013105
Availability: in stock
including VAT
your price352,00 Kč
ps
Obsah:

Jaroslav Miller, Výzkum českých měst mezi minulostí a budoucností. [Die Erforschung der böhmischen Städte zwischen Vergangenheit und Gegenwart]

Martin Musílek, Městská společnost a prostor. Problémy a možnosti využití sociální topografie při výzkumu středověkých měst [Städtische Gesellschaft und Raum. Probleme und Nutzungs­ möglichkeiten der Sozialtopographie bei der Erforschung mittelalterlicher Städte]

Marek Ďurčanský. Komparativní přístup ve výzkumu dějin správy českých měst v raném novověku – dosavadní výzkum a výhledy do nejbližší budoucnosti [Der komparatistische Ansatz in der Verwal tungsgeschichte der böhmischen Städte in der frühen Neuzeit – die bisherige Forschung und die Perspektiven für die nahe Zukunft]

Olga Fejtová, Měšťanské elity v období raného novověku jako badatelské téma domácí historiografie v kontextu evropských výzkumů posledních dvou desetiletí [Bürgerliche Eliten in der frühen Neuzeit als Forschungsthema der tschechischen Historiographie im Kontext der europäischen Forschungen der letzten zwei Jahrzehnte

Peter Brindza, Aktuálne metodologické otázky výskumu mestských elít novovekých slobodných kráľovských miest Uhorska zpohľadu genealógie a archontológie [Aktuelle methodische Fragen zur Erforschung der städtischen Eliten in den frühneuzeitlichenfreien Königsstädten Ungarns aus Sicht der Genealogie und der Archontologie]

Václav Chmelíř, Raně novověká šlechta ve městech a česká historio­grafie posledních dvaceti let. Prameny a perspektivy [Der früh­neuzeitliche Adel in den Städten und die tschechische Geschichts­ schreibung der letzten zwanzig Jahre. Quellen und Perspektiven]

Michaela Hrubá, Zaměřeno na měšťanky. Genderové výzkumy v kontextu domácího raně novověkého urbánního bádání v posledních dvou desetiletích [Auf die Bürgerinnen konzentriert. Genderstudien im Kontext der tschechischen frühneuzeitlichen Stadtforschung in den letzten zwei Jahrzehnten]

Jan Kilián, Města, třicetiletá válka a středoevropská historiografie uplynulého čtvrtstoletí [Die Städte, der Dreißigjährige Krieg und die mitteleuropäische Historiographie des letztenVierteljahrhunderts]

Jiří Mikulec, Výzkum církve a náboženského života v raně novověkých městech [Die Erforschung der Kirche und des religiösen Lebens in den frühneuzeitlichen Städten]

Pavel Kůrka, Dějiny farnosti v západoevropské historiografii [Die Geschichte der Pfarrei in der westeuropäischen Geschichtsschreibung]

Leszek Zygner, Die Stadt und die Kirche. Die Kirchengeschichte in der Forschung zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt geschichten in Polen (ein Forschungsüberblick) [Town and church. Church history in research on the history of medieval and Early Modern period towns in Poland (an overview of research)]

Petr Kreuz, Dějiny pozdně středověkého a raně novověkého městského soudnictví v českých zemích v české historiografii posledních dvaceti let [Die Geschichte der spätmittelalterlichen und frühneu­ zeitlichen städtischen Gerichtsbarkeit in den böhmischen Ländern in der tschechischen Historiographie der letzten zwanzig Jahre]

Gerd Schwerhoff, Die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städte als Laboratorien der historischen Kriminalitätsforschung [Late medieval and Early Modern period towns as a laboratory for the historical research of criminality]

Josef Kadeřábek, Komunikace ve městech v době protireformace. Nástin vývoje a perspektiv domácí historiografie [Die Kommu­ nikation in den Städten in der Zeit der Gegenreformation. Eine Skizze der Entwicklung und der Perspektiven der tschechischen Historiographie]

Vít Vlnas, Raně novověká města v českých zemích jako předmět uměleckohistorického výzkumu posledních dvou desetiletí [Die früh­neuzeitlichen Städte in den böhmischen Ländern als Gegenstand der kunsthistorischen Forschung der letzten beiden Jahrzehnte]

Klara Kaczmarek Löw, Die öffentliche Profanarchitektur in den Städten der Böhmischen Krone um 1500 als Ausdruck der Repräsentation. Stand und Perspektiven der Forschung [Public profane architecture in the towns of the Bohemian Crown around the year 1500 as an expression of representation. The status and research prospects]

Vladislav Razím, Stavebněhistorický výzkum středověkých a raně novověkých měst v České republice během posledních dvou desetiletí [Die Bauhistorische Forschung zu mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten in der Tschechischen Republik während der letzten zwei Jahrzehnte]

Eva Chodějovská – Eva Semotanová, Dějiny měst, ikonografické a kartografické prameny, metody a výstupy v posledním dvacetiletí [Stadtgeschichte, ikonographische und kartographische Quellen, Methoden und Ergebnisse der letzten zwanzig Jahre]

Ralph Andraschek Holzer, Zwischen „Ikonographie“ und Kulturgeschichte: Stadtansichten in der neueren Forschung [Between ‘iconography’ and the history of culture: Vedute in the latest research]

Ivana Ebelová, Zpřístupňování pramenů k problematice českých raně novověkých měst v české historiografii [Die Erschließung von Quellen zu den böhmischen frühneuzeitlichen Städten in der tschechischen Historiographie]

Marie Tošnerová, Městská historiografie raného novověku v českých zemích jako badatelské téma posledních dvou desetiletí [Die städtische Geschichtsschreibung der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern als Forschungs thema der letzten zwei Jahrzehnte]

Christian Speer, Stand und Perspektiven der Stadtbuchforschung – ein Überblick [The status and prospects for the research of town books – an overview]

Ulrike Siewert – Jens Klingner – Robert Mund, Daz man die beschribe zv eime ewiclicheme gedechtnisse vnde zu einer ewigen bewisunge. Die städtische Überlieferung Dresdens – Aktuelle Editionsprojekte zur mittelalterlichen Stadtgeschichte [The Dresden archives – current publication projects on the medieval history of the city]

Pavel Kocman, Židé v moravských městech a městečkách ve středověku a v raném novověku [Die Juden in den mährischen Städten und Minderstädten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit]

Marie Buňatová, Židovské a křesťanské ekonomické elity v předbělohorské Praze (1577–1618) [Jüdische und christliche Wirtschaftseliten in Prag in der Epoche vor der Schlacht am Weißen Berg (1577–1618)]

Stefan Inderwies, Kleine Stadt, große Bedeutung? Die Stadt geschichtsforschung in Holstein – ein Forschungsüberblick [Small city, great importance? The study of the history of cities in Holstein – a research overview]

Alexander Querengässer, Stadtgründungen der Wettiner in der Mark Meißen im Mittelalter [The founding of towns by the Wettin family in the Margraviate of Meissen in the Middle Ages]

Nina Kühnle, „Mein Land hat kleine Städte.“ Perspektiven der Klein stadtforschung am Beispiel des spätmittelalterlichen Württemberg [‘My country has small cities.’ Perspectives on the research of small cities using the example of late medieval Württemberg]

Oliver Auge, Vom Städtebund zur kaufmännischen Interessens­ gemeinschaft. Der Beitrag der Hansehistoriker zur Stadtgeschichts­ forschung der letzten 20 Jahre [From a federation of towns to a merchant guild. An article from a Hanseatic League historian on the research of urban history over the past two decades]

Veronika Knotková – Martina Power, X. sjezd českých historiků. [Xth Congress of Czech Historians]

Katarína Nádaská, Stredoveké Košice ako výskumná otázka v slovenskej medievistike s dôrazom na problematiku počiatkov mesta [Das mittelalterliche Kaschau als Forschungsthema der slowakischen Mediävistik unter besonderer Berücksichtigung der städtischen Anfänge]

Jaroslav Douša, Plzeň v letech 1547–1618. Poznámky kněkterým problémům vývoje města na základě dosavadního stavu znalostí [Pilsen in den Jahren 1547–1618. Anmerkungen zu einigen Problemen der Stadtentwicklung anhand des bisherigen Forschungsstandes]

Bohdan Kaňák, Podíl Státního okresního archivu Olomouc na výzkumu dějin měst ve středověku a v raném novověku v oblasti jeho územní působnosti za léta 1991–2011 [Der Anteil des Staatlichen Bezirksarchivs Olmütz an der Stadtgeschichts­ forschung zu Mittelalter und früher Neuzeit im Bereich seiner territorialen Zuständigkeit in den Jahren 1991–2011]

Summary (Olga Fejtová)

Zusammenfassung

Seznam autorů