Epigraphica et Sepulcralia 7

Epigraphica et Sepulcralia 7
ISBN: 978-80-86890-95-1
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jiří Roháček (ed.)

Epigraphica et Sepulcralia 7


Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.
Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové příspěvky českých a polských badatelů přednesené na 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek pořádaném Ústavem dějin umění AV ČR v roce 2015.

Obsah:

Jiří Roháček: Úvodem / Introduction

Studia
Michal Dragoun, Tomáš Gaudek: Roudnické nekologium z let 1457-1464 v Statním oblastním archivu v Třeboni
Marek Walczak: Liturgical furnishings of the Holy Cross Chapel in thew Cathedral on Wawel Hill. Contribution to the studies into the Piety of the Jagellons / Liturgická výbava kaple sv. Kříže v katedrále na vrchu Wawel. Příspěvek ke studiu jagellonské zbožnosti
Martin Szyma: Where is the Burial Place of Filippo Buonaccorsi, called Callimachus? From the Research on the Topography of the Dominican Church in Cracow / Kde je pohřební místo Filippa Buonaccorsiho, zvaného Callimachus? Z výzkumu topografie kostela dominikánů v Krakově
Martin Szyma: Sepulchral Functions of Augustinian Church and Friary in Cracow until the Early 16th century / Sepulkrální funkce augustiniánského kostela a kláštera v Krakově do počátku 16. století
Marie Ryantová: Nová úvaha o rožmberském mauzoleu v Českém Krumlově / A new consideration on the Rožmberk mausoleum in Český Krumlov
Petr Hrubý: Sepulkrální tvorba Andrease Lorentze z Freibergu a jeho následovníků / The sepulchral production of Andreas Lorentz of Freiberg and his successors
Jan Kilián: Anbanterovský epitaf z Kašperských Hor a jeho objednavatel / The Anbanter epitaph from the Kašperské Hory and its commissioner
Milan Hlinomaz: Náhrobky Berků z Dubé a nápisy v zákupech / The tombstones of the Berks from Dubá and the inscriptions in Zákupy
Jiří Wolf: Barokní sepulkrální památky ze hřbitova u sv. Petra a Pavla v oseku. K otázce pohřebních zvyklostí venkovského obyvatelstva v oseku a okolí v 17. a 18. století / Baroque sepulchral monuments from the cemetery at St Peter and St Paul in Osek: On the question of the funerary customs of the rural population in Osek and the environs in the 17th and 18th centuries
Markéta Kudláčová: Sepulkrální sochařství devadesátých let 19. století – rané práce Bohumila Kafky, Josefa Mařatky a Stanislava Suchardy / Sepulchral sculpture of the 1890s – the early work of Bohumil Kafka, Josef Mařatka and Stanislav Sucharda
Ladislav Zikmund-Lender: Náhrobek a pomník jako úloha moderního architekta: Sepulkralia v díle Ladislava Machoně z let 1915–1949 / Tombstone and monument as the role of a modern architect: Sepulchralia in the work of Ladislav Machoň from 1915–1949
Vendula Hnídková: Modernistická hrobka v roce 1948. Hrob Edvarda Beneše / Modernist small tomb in 1948. The Tomb of Edvard Beneš
Petr Horák: Návrat „Nezdvořilého smrtohnáta“? Přežívání tradiční ikonografie v moderní sepulkrální praxi / Return of the “Rude Grim Reaper”? The perseverance of traditional iconography in modern sepulchral practice

Proposita
Vladislava Říhová: Corpus antiquarium inscriptionum imperii austriaci – prolegomena k epigrafické sbírce z roku 1828 / Corpus antiquarium inscriptionum imperii austriaci – Prolegomena to the epigraphic collection from 1828
Renata Skřebská: Sepulkrální památky na střední a severní Moravě / Sepulchral monuments in Central and Northern Moravia
Milan Svoboda: Výzkum pohřebišť v libereckém kraji. Sonda: Frýdlantsko a Liberecko / Research of the burial grounds in the Liberec Region. Probe: Frýdlant District and Liberec District
Jana Marešová, Klára Mezihoráková: Sepulkrální památky v Soupisech památek historických a uměleckých Archeologické komise ČAVU
a v současných soupisových projektech ÚDU AV ČR / Sepulchral monuments in the Inventories of the Historical and Artistic Monuments of the Archaeological Commission of the CASA and in the current inventory projects of the IAH of the CAS

Materiae, Acta
Lucie Romportlová: Náhrobníky v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané u Mariánských Lázní / Tombstones in the complex of the church of the Assumption of the Virgin Mary in Planá near Mariánské Lázně
Anna Rollová: Epitaf Susanny Schedlich z Jáchymova († 1638), addendum / Epitaph of Susanna Schedlich of Jáchymov († 1638), addendum

Poster
Klára Woitschová: Prameny k sepulkrálním památkám v depozitářích Archivu Národního muzea / Sources on sepulchral monuments in the depositories of the Archive of the National Museum

Seznam vyobrazení / List of illustrations
Seznam autorů / List of authors

Artefactum, Praha 2016, 150 x 210 mm, 347 str., ISBN: 978-80-86890-95-1, česky a anglicky