Epigraphica et Sepulcralia 8

Epigraphica et Sepulcralia 8
ISBN: 978-80-88283-17-1
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jiří Roháček (ed.)

Epigraphica et Sepulcralia 8


Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.

Obsah:

Jiří Roháček: Úvodem / Introduction

Christiana
Franz-Albrecht Bornschlegel: Die Eingeweideinschrift für Kaiser Otto III. von 1513/14 im Augsburger Dom und ihre epigraphische Bedeutung / Nápis na hrobu vnitřností pro císaře Otu III. z 1513/14 v augsburském dómu a jeho epigrafický význam
Mirjam Goeth: Kindergrabmäler in Byern vom ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhundrets / Dětské náhrobky v Bavorsku od pozdního středověku do poloviny 17. století
Sylwia Krzemińska-Szołtysek: Twórczość Mistrza Płyty Dluhomila jako punkt kulminavyjny górnoślaskiej plastyki doby renesansu i manieryzmu / The Production of the Master of the Tomb slab of Dluhomil as the cumlinating point of Upper Silesian sculpture of the period of the Rennaisance and Mannerism
Barbara Balážová: Der Erinnerungsmal für Christoph Füssl aus dem Jahr 1561 und andere Wiener Sepulkralkunstwerke für die Bürger der mittelslowakischen Bergbaustädte / Památník pro Christopha Füssla z roku 1561 a další vídeňská sepulkrální díla pro měšťany středoslovenských horních měst
Miroslav Čorvan: "...nam quia Tu vivis, vivemus" K obsahovej náplni textov na ranonovovekych sepulkraliách měsťanov z územia východného Slovenska / "nam quia Tu vivis, vivemus". On the content of the texts on Rennaisance sepulchralia of burghers from the territory of East Slovakia¨
Ondřej Jakubec: Vanished Words and Images: Memory Loss and the Sepulchral Monuments in the Czech Lands, Circa 1600 / Zmizelá slova a obrazy: Ztráta paměti a sepulkrální památky v českých zemích kolem roku 1600
Jiří Roháček: On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648 / K sepulkrální memorii v epigrafické kampani. Pražská města po událostech roku 1648
Anna Hamrlová: Renesanční náhrobek Anny Magdaleny Venclíkové z Malovic v Kamenici nad Lipou - ojedinělé dílo na pomezí Českomoravské vysočiny / Rennaisance tombstone of Anna Magdalena Vencelikova from Malovice in Kamenice nad Lipou: A unique work on the border of the Bohemian-Moravian Highlands
Matouš Jirák: Epitaf Kašpara Nusse (+ 1606) a jeho grafická předloha / Epitaph of Kašpar Nuss (+ 1606) and its graphic model
Jarmila Skružná: Vyobrazení mandragory lékařské (Mandragora officinarum) na náhrobku Alžběty Johanny Westonie v mezioborových souvislostech / The depiction of mandrake (Mandragora officiarum) on the tombstone of Elizabeth Jane Weston in an interdisciplinary context
Jan Kilián: Raně novověké sepulkrální památky v kostele sv. Anny v Krupce
Early modern sepulkral monuments in the church of St. Anna in Krupka
Helena Balounová: Kurcpachovské pohřebiště ve Stvolínkách / The Krucpach cemetery in Stvolníky
Vojtěch Kessler, Josef Šrámek: "Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé." Sepulkrální památky na královehradeckém bojišti z roku 1866 / "Should the fallen be forgotten it is as if they died for the second time." Sepulchral monuments at the Hradec Králové Battlefield of 1866
Milan Svoboda: Hřbitovy Frýdlantska. Komplexní dokumentace a její problémy / Cemeteries of the Frýdlant district: Complex documentation and its problems

Materiae, Acta
Milan Hlinomaz: K náhrobníku Perchty z Rožmberka / On the tombstone of Perchta of Rožmberk
Gabriela Kalinová: Malostranský hřbitov v Praze a jeho rekonstrukce / The Lesser Towm Cemetery in Prague and its reconstruction
Jiří Roháček: Two "alternative" epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral menuments / Dvě "alternativní" epigrafické soupisové akce a jejich význam pro studium sepulkrálních památek

Judaica
Iva Steinová: Symbolika výzdoby židovských náhrobků v Čechách a na Moravě / Symbolism of the decoration of the Jewish tombstones in Bohemia and Moravia
Jaroslav Klenovský: Budovy na židovských hřbitovech v českých zemích / Buildings at Jewish cemeteries in the Czech lands
Blanka Soukupová: Židovské hřbitovy v českých zemích po druhé světové válce. K vytěsňování židovské paměti po šoa (se zvláštním zřetelem k období 1944-1956) / Jewish cemeteries in the Czech lands after World War II. On the displacement of Jewish memory after the Shoah (with special attention to the period 1945-1956)
Daniel Soukup: K sekundárnímu užití židovských náhrobků v Olomouci: kapitola z dějin protižidovských perzekucí v pozdním středověku / The secondary use of Jewish tombstones in Olomouc: a chapter on the history of anti-Jewish persecutions in the late Middle Ages
Eva Janáčková: Svědek zašlých časů: Starý židovský hřbitov v Libni / Witness of Times Past: The Old Jewish Cemetery in Libeň
Lucie B. Petrusová: Židovský hřbitov v Dřevíkově. Vývoj židovského náhrobku v 18.-20. století na venkovském hřbitově ve východních Čechách / The Jewish Cemetery in Dřevíkov: The development of the Jewish tombstone in the 18th-20th centuries at a rural cemetery in East Bohemia
Lukáš Svoboda: Dokumentace židovských hřbitovů v Karlovarském kraji / Documentation of Jewish cemeteries in the Karlovy Vary region

Uslamica
Martin Klepetek: Muslimské náhrobky v současném Německu a Rakousku / Muslim gravestones in comtemporary Germany and Austria

Seznam vyobrazení / List of illustrations
Seznam autorů / List of authors

Artefactum, Praha 2019, 150 x 210 mm, 530 str., ISBN: 978-80-88283-17-1, česky a anglicky