Epigraphica et Sepulcralia 9

Epigraphica et Sepulcralia 9
ISBN: 978-80-88283-43-0
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jiří Roháček (ed.)
Epigraphica et Sepulcralia 9

Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 25.-27. října 2017. Tyto unikátní pravidelné konference, pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na interdisciplinární charakter zasedání.

Obsah:

Úvodem / Introduction (Jiří Roháček)

Christiana

The Chapel and the Tomb of St. Stanislaus in the Church at Skałka in Cracow in the Middle Ages and the Early Modern Era / Kaple a hrobka sv. Stanislava v kostele na Skalce v Krakově ve středověku a v raném novověku (Anna Bojęś-Białasik - Marcin Szyma)

The Sepulchral Topography of the Choir of the Dominican Church in Cracow to the Beginning of the 17th Century / Sepulkrální topografie chóru dominikánského kostela v Krakově do počátku 17. století (Marcin Szyma)

Sepulcralia Cassoviensia I. Dejiny výskumu a najnovšie zistenia k stredovekým a ranonovovekým sepulkráliám Dómu sv. Alžbety v Košiciach / Sepulcralia Cassoviensia I: History of the Research and Recent Findings in the Medieval and Early Modern Sepulchral Cathedral of St. Elizabeth in Košice (Miroslav Čovan)

K typologii erbovních náhrobníků opatů v českých zemích / On the typology of the heraldic tombstones of abbots in the Czech Lands (Milan Hlinomaz)

Sepulkrální sochařství v Čechách 1420-1471 / Sepulchral sculpture in Bohemia 1420-1471 (Jan Chlíbec)

Literární zdroj nápisové desky Žerotínského paláce v Olomouci / The literary source of the inscription slab of the Žerotín Palace in Olomouc (Kateřina Dolejší)

Monumenty sepulkralne z warsztatu Mistrza Nagrobka Redernów i Mistrza Nagrobka Lessoty / Sepulchral monuments from the workshop of the Master of the Tombstones of the Rederns and Master of the Tombstones of the Lessotas (Sylwia Krzemińska-Szołtysek)

Dva malované epitafy rodiny Pullacherů z Jáchymova / Two painted epitaphs of the Pullacher family from Jáchymov (Andrea Huczmanová)

Kontemplace kajícnosti: výmalba hřbitovní kaple sv. Máří Magdalény v Kamenici nad Lipou / Contemplation of penance: The painting of the cemetery chapel of St Mary Magdalene in Kamenice nad Lipou (Anna Hamrlová)

Hedvábne a papierové mortuáriá zo zbierky Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici - možnosti a limity výskumu / Silk and paper funeral coats of arms from the collection of the Central Slovak Museum in Banská Bystrica - the possibilities and limits of the research (Martina Hrdinová)

Hrobky nobilitovaných textilních podnikatelů v severních Čechách v poslední třetině 19. století / The mausoleums of nobilitated textile entrepreneurs in North Bohemia in the last third of the 19th century (Markéta Kudláčová)

Viktor Foerster a mozaiková tvorba pro náhrobky / Viktor Foerster and the mosaic production for tombstones (Vladislava Říhová - Zuzana Křenková)

Materiae / Acta

Pohřební místo vladyků z Pátku ve vyšebrodském klášteře / Burial place of the nobility from Pátek in the Vyšší Brod monastery (Milan Hlinomaz)

Judaica

Starý židovský hřbitov a asanace v dobovém veřejném mínění / The Old Jewish Cemetery and urban renewal in period public opinion (Blanka Soukupová)

Židovský hřbitov v Terešově / The Jewish cemetery in Terešov (Petra Vladařová)

Dokumentace židovského hřbitova v Milevsku / Documentation of the Jewish cemetery in Milevsko (Iva Steinová)

Islamica

Místo paměti: muslimské hroby z Parkfriedhof Heiligenstock ve Frankfurtu nad Mohanem / Place of Memory: Muslim graves from Parkfriedhof Heiligenstock in Frankfurt am Main (Martin Klapetek)

Seznam vyobrazení / List of illustrations
Seznam autorů / List of authors

Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR), Praha 2020, rozměr 150 x 210 mm, 388 s., čb., články česky, polsky nebo anglicky s českými a anglickými abstrakty, ISBN 978-80-88283-43-0