Epigraphica et Supulcralia 3

Epigraphica et Supulcralia 3
ISBN: 978-80-86890-35-7
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Editor Jiří Roháček
 
Epigraphica et Supulcralia III

 
Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. od roku 2000. Hlavním cílem je umožnit kontakt zainteresovaných zástupců všech s problematikou souvisejících disciplín a oborů (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Společným jmenovatelem je věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.Sborník přináší celkem 33 příspěvků ze 7. – 9. zasedání. Všechny příspěvky jsou opatřeny německým, cizojazyčné pak českým resumé a bohatým obrazovým doprovodem.

Obsah:

Úvodem
Kamil Boldan: Epitaf Půty Švihovského z Rýzmberka od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Petronilla Cemus: Bl. Karel Spinola SJ a jeho vztah k Čechám ve světle epigrafických památek
Sylva Dobalová: Pamětní deska Matouše Collina z Chotěřiny: poznámky k její ikonografii
Günter Donath: Der Meissner Dom als Grablege
Milan Hlinomaz: Nápisy na rakvi Petra Voka z Rožmberka a rodové funerální konsekvence (ke 400. jubileu vymření rodu)
Ivo Hlobil: Nástěnný náhrobník Burjana Osovského s podobiznou sochaře Mikuláše Krka
Vendula Hnídková: Architekt Pavel Janák a idea kremační
Petr Horák: Chronos v barokním sochařství Čech.Veronika Horová: Náhrobek Budka z Černovic
Veronika Horová: Náhrobek Budka z Černovic
Jan Chlíbec: Italské tipy funerálních monumentů v české a moravské sepulkrální skulptuře konce 15. až počátku 17. století
Ondřej Jakubec: Renesanční epitafy v českých zemích a jejich "konfesionalita"
Matouš Jirák: Obtíže typologické specifikace raně novověkých figurálních sepulkrálních památek
Markéta Kudláčková: Sepulkrální umění poslední třetiny 19. století ve středních Čechách
Markéta Kudláčová: Příběh dvou hrobek. Místa posledního odpočinku Ringhofferových a Daubků a jejich umělecké zpracování
Martina Kudlíková: Sepulcra sub fornicibus: Středověké křížové chdby a jejich pohřební funkce.
Vladislava Kuchtová: "Atribut" zesnulého jako výzdoba náhrobku v 19. a 20. století
Vladislava Kuchtová: Firemní a umělecká produkce náhrobků konce 19. století a první třetiny 20. století v Praze
Karel Müller: "Slezské vývody erbovní". K problematzice erbovních vývodů na šlechtických náhrobcích českého Slezska
Hana Myslivečková: Náhrobek Matyáše Dobše z Olbramic v Černíkovicích. Pokus o rekonstrukci jeho původní podoby a zařazení do autorských a objednavatelských souvislostí
Hana Myslivečková: Náhrobní deska Jindřich Supa z Fulštejna v kostele sv. Martina v Bohušově.
Mahulena Nešlehová: Pojetí náhrobku v sochařské tvorbě Jana Koblasy
Radmila Pavlíčková: (Ještě jednou)pohřební kázání Matěje Cyra nad Petrem Vokem z Rožmberka roku 1612. Jednota bratrská a mediální propagace.
Jana Pohaničová - Ingrid Belčáková: Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku, alebo: Kult predkov, stredověká inšpirácia a fenomén krajiny.
Jana Pohaničová: Ignatz Fiegler ml. a bratislavské cintoríny
Jiří Roháček: Národní jazyky v teritoriálně českých náhrobních nápisech.
Vladislava Říhová: Mistr náhrobků rodiny Litwitzů v Moravské Třebové
Helena Soukupová: Náhrobky v klášteře sv. Anežky a erbovní deska diplomata a biskupa Petra Filargy (minority a od roku 1409 papeže Alexandra V.) z roku 1396
Zuzana Všetečková: Krátký příspěvěk ke středověkým křížovým náhrobkům
Wojciech Walanus - Marek Welczak: Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischöfen
Klára Woitschová: Nákresy sepulkrálních památek ve Wunschwitzově genealogické a heraldické sbírce
Jindřich Záhorka: Hrobka hrabat Chotků v Nových Dvorech u Kutné Hory
Zprávy
Jana Bělová: Litinové kříže v 19. století na Podbrdsku. Krátká zpráva o probíhajícím výzkumu
Jiří roháček: Projekt soupisu sekundárního dochování epigrafických a sepulkrálních památek ve fondech a sbírkách archivů České republiky

Ústav dějin umění, Praha 2011, rozměr 148 x 210 mm, 575 s., čb, ISBN 978-80-86890-35-7