Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš

Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš
ISBN: 978-80-200-3170-9
Availability: in stock
including VAT
your price485,00 Kč
ps
Martin Bojda
Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš
Příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století

Kniha přináší novou celkovou interpretaci hlavních myšlenkových tahů, hodnot a snah českého obrození s ohledem na jejich kulminaci a reálný tvar ve stavbě Národního divadla. Je opožděným zhodnocením 150. výročí položení základního kamene Národního divadla a při té příležitosti konané premiéry Smetanova Dalibora, výročí, které přes to, že se pojí s největší slavností českého národa v 19. století, prošlo takřka bez povšimnutí. V protikladu k úzce identitárnímu a tradicionálnímu nacionalismu ukazuje národotvorný proces v jeho historickém průběhu i teoretickém promýšlení v osvícenství a romantismu jako zprostředkovatele sociální a kulturní emancipace: jako proces nevyhnutelné modernizace, která se u nás silněji než jinde prolnula s etizací dějinného vývoje. Znamenala progres v občanském sebeosvobození a tvůrčím sebeuskutečnění člověka (národa). Národní divadlo a dílo B. Smetany či M. Tyrše slouží mj. k ozřejmění toho, jak je inovace umělecké formy závislá na progresivnosti obsahů, na hodnotové fundaci a společenské integraci tvorby.

Obsah:

Předmluva
I. Národní obrození mezi univerzalismem, historismem a avantgardou
    1. Formování národa jako tvoření kultury
    2. Divadlo jako umělecký, morální a národní ústav
    3. Národnost a demokracie

II. Programnost jako syntéza uměleckého a sociálního progresu
    1. Doba kulturní sebekritiky a sebetvorby
    2. Prostonárodnost a avantgarda
    3. Národní divadlo, Prozatímní divadlo a Smetanova reforma

III. Harmonie a pokrok podle Miroslava Tyrše
    1. Organizace bytostných sil člověka a národa: Sokol
    2. Tyršův pojem krásy a estetika Sokola
    3. Tyrš a historičnost klasického ideálu
    4. Tyrš a koncepce výzdoby Národního divadla

IV. Chrám mravní pravdy a krásy
    1. Otevření Národního divadla a jeho inaugurační dílo - Libuše
    2. Národní divadlo v realitě provozu - historická bilance a perspektiva

Prameny a literatura
Jmenný rejstřík

Academia, Praha 2020, rozměr 130 x 200 mm, 447 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-3170-9