Horizonty umění

Horizonty umění
ISBN: 978-80-246-1607
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Petr Wittlich

Horizonty umění

Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy. Texty vznikaly během posledních padesáti let jako příspěvky a recenze a jako studie v souvislosti s významnými výstavami. Z rozmanitých úhlů pohledu sledují vývoj moderního umění. Jejich odborným těžištěm je zejména situace umění na přelomu 19. a 20. století, doba secese a vzniku klasického modernismu. Hlavní pozornost je přitom věnována českému umění v jeho živých kontaktech s uměním evropským i v otázkách jeho specifik, souvisejících s utvářením světově orientované národní kultury.

Obsah:

Úvodem:České umění a evropská integrace

Otázka stylu: Metodologické polarity v otázkách umění / Max Dvořák / K metodologickým otázkám uměleckohistorické syntézy / Pojmy styl a síla v současné teorii umění

Moderní obraz: Co je obraz / Inverze obrazu a obrtlík k smíchu / Slepá skvrna dekadence / Muchovo poselství / Proč právě příroda - výtvarné umění a biologické myšlení na konci 19. století / Druhý břeh / Rouby dekadence / Nálady a imprese / Tvůrčí osobnost Josefa Mánesa a 20. století / Preisler a Zeyer / Preislerovo Jaro - Slohová syntéza a vývojové tendence českého umění kolem 1900 / Preislerova zrcadla / Edvard Munch a české umění / Břemeno snu / Umělecké sebevraždy / Kandinského kopernikiánský obrat / Tělová maska a trojúhelník / Silnice kubismus / Poznámky k české kubistické geometrii / Josef Váchal a český symbolismus / Drtikolova mystika / Česká výtvarná avantgarda a Francie v meziválečné době / Elektřina a výtvarné umění / O malíři světla a poetické jednoty světa / Kupka a dealegorizace pohybu / Fillovo překonání naturalismu / Smrt Orfeova

Moderní socha: Kulturní podmínky novodobého sochařství / Oblaka a ruce - Tradice a originalita v umění 19. století / Les yeux clos - Symbolismus a nové formy patosu / Chvíle blesku - František Bílek a české umění / Rodinova mise / Made in Body / Poselství z hlubin - Interpretační poznámky k bustě A. Dvořáka od J. Mařatky / Secesní Orfeus - Symbolika formy v českém secesním sochařství / Pomník a město / Váza a socha / Medardo Rosso a české sochařství / Poznámka k povaze Gutfreundovy umělecké osobnosti / Štursův Raněný / Sochařka Jana Wichterlová / Mládenec z pece ohnivé / Elementarismus v současném českém sochařství / Možnost integrace

Limity modernismu: Mezihra / Umění a politika - některé zkušenosti z Československa / Situace 92 / Z druhé strany sochařství / Boštíkova transcedence / Jiná geometrie / Informel / Point of Limit / Jak se stát nesmrtelným / Ryby a sítě / Malichova suma / Archetypy / Invaze sochy / Barokní lekce / Labrys / Metafáze / Věčná moderna

Ediční poznámka

Bibliografie autora

Seznam vyobrazení

Jmenný rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha r. 2010, 678 s., ISBN 978-80-246-1607