Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie

Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena430,00 Kč
ks
Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kol.

Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie

Monograficky pojatá učebnice obsahově vychází z druhého dílu Dějin hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, který vyšel téměř před deseti lety. Nová učebnice posunuje výklad do poloviny 18. století, aby se tak hospodářské, sociální, politické, právní a kulturní změny protnuly s podmínkami a vlastním průběhem klíčového období – industrializace. Současně se tak vychází vstříc didaktickému pojetí pro vysokoškolskou výuku. Učebnice pojednává o ekonomických, institucionálních, právních a sociálních základech vývoje, o jednotlivých sektorech ekonomiky a o hospodářské stránce první světové války. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci na vývoj hospodářských dějin českých zemí v 18. a 19. století. Cílem knihy není poskytnout "jednotný" výklad, ale naopak prezentovat rozdílné přístupy ve výkladu jednotlivých autorů, dané jejich odbornou specializací, což neubírá výkladu na plastičnosti a nenarušuje celistvost díla.

Obsah:

Předmluva - Zdeněk Jindra - Ivan Jakubec

1. Ekonomické, institucionální a právní základy
Základní pojmy a diskutované problémy - Zdeněk Jindra
Hlavní rysy a hnací síly sociálně ekonomického vývoje českých zemí - Zdeněk Jindra
Institucionální a právní rámec - Jan Štemberk
Ústavní a správní vývoj
Hospodářská politika státu
Kodifikace občanského a obchodního práva
Vývoj živnostenského práva a povinného sdružování podnikatelů
Vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální zákonodárství
Daňová soustava
Přímé daně
Příklady nepřímých daní
Hospodářská a technická kultura
Technické (odborné) školství a další vzdělávací a vědecké instituce - Marcela Efmertová
Vědecká komunikace, inovace, výstavy - Ivan Jakubec

2. Sociální základy
Demografický vývoj, vývoj sídelní struktury českých zemí
Období do roku 1848 - Jaroslav Láník
Období do první světové války - Ivan Jakubec
Česká města v období industrializace - Jaroslav Láník
Etnicko-jazykové složení obyvatel českých zemí - Jaroslav Láník
Proměny sociální struktury českých zemí - Michal Pullmann - Jakub Rákosník

3. Vývoj primárního sektoru: Vývoj zemědělství - Antonín Kubačák
Období do roku 1848
Období do první světové války
Význam zrušení poddanství
Počátky kapitalistického zemědělství a jeho rozvoj
Zemědělská krize
Zemědělská výroba
Průmyslové zpracování zemědělských plodin
Technická základna zemědělství
Zemědělství v období 1900-1914
Mechanizace zemědělství
Chemizace zemědělství a vývoj meliorací
Zemědělské družstevnictví
Zemědělská věda, osvěta a jiné aktivity

4. Vývoj sekundárního sektoru: Živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914
Obecná charakteristika - Zdeněk Jindra - Ivan Jakubec
Industrializace před industrializací - Milan Myška
Úvodem
Periodizace
Regionální struktury protoindustriální výroby
"Specifická cesta" nebo jiný model?
Hospodářský vývoj v období 1740-1815 - Eduard Maur
Vývoj jednotlivých odvětví do roku 1848 - František Dudek
Textilní průmysl
Potravinářský průmysl
Báňský průmysl
Hutnictví (železářský průmysl)
Strojírenství
Sklářská výroba
Výroba stavebních hmot
Papírenská výroba
Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války - Ivan Jakubec - Zdeněk Jindra -Aleš Zářický
Textilní průmysl
Potravinářský průmysl
Dřevoprůmysl a papírenský průmysl
Báňský průmysl
Hutnictví (železářský průmysl)
Strojírenství
Elektrotechnický průmysl
Chemický průmysl
Průmysl stavebních hmot a stavební výroba
Průmysl skla a porcelánu

5. Vývoj terciárního sektoru
Vývoj dopravy a komunikací - Petr Popelka - Jiří Dvořák
Proměny dopravy
Vývoj silniční infrastruktury
Vývoj železniční infrastruktury
Vodní doprava
Městská doprava
Počátky letecké dopravy a nové komunikační prostředky
Vývoj obchodu - Ivan Jakubec
Vnitřní a zahraniční obchod v období merkantilismu
Vnitřní obchod v 19. století
Družstva
Burza v Praze
Emancipace českého obchodu
Hospodářský nacionalismus a obchod
Zahraniční obchod monarchie v 19. století
Organizace a podpora exportu
Vývoz a dovoz kapitálu
České země a zahraniční obchod
Vývoj peněžní a úvěrové soustavy - Jan Hájek
Od poloviny 18. století do r. 1850
Od r. 1850 do konce 70. let 19. století
Od konce 70. let do přelomu století
Od přelomu století do r. 1914

6. České země v rakousko-uherském válečném hospodářství 1914-1918 - Zdeněk Jindra
Hospodářské postavení českých zemí před první světovou válkou
Hospodářská situace monarchie při vstupu do světové války
Hospodářské přípravy na válku
Vznik, povaha a celkový vývoj válečného hospodářství
Mobilizační krize a přechod k válečnému hospodářství
Válečná konjunktura
Situace v zemědělství a v zásobování obyvatelstva
Financování války a vývoj bankovnictví

7. Místo závěru: Přípravy na hospodářské osamostatnění v ČSR - Zdeněk Jindra

Výběrová bibliografie
Přehledy a obecně zaměřené práce
Institucionální a právní rámec
Demografický vývoj
Vývoj primárního sektoru - zemědělství
Vývoj sekundárního sektoru - průmyslu
Vývoj terciárního sektoru - dopravy a komunikací
Vývoj terciárního sektoru - obchodu
Vývoj terciárního sektoru - peněžnictví a úvěrové soustavy
Hospodářská a technická kultura
Statistické prameny a literatura

Přílohy
Mapa administrativního uspořádání Rakouska-Uherska
Mapa územního rozsahu obchodních a živnostenských komor na území českých zemí
Přehled hlavních železničních tratí v českých zemích
Schéma vzniku předních strojírenských podniků v českých zemích

Summary