Husitská revoluce I

Husitská revoluce I
ISBN: ISBN 978-80-246-5175-0
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
František Šmahel
Husitská revoluce I

Třetí, přepracované a doplněné vydání Husitské revoluce uznávaného medievisty Františka Šmahela se do rukou čtenářů dostává ve dvou svazcích a v nové grafické podobě. První díl tohoto titulu objasňuje kořeny českého reformního hnutí a jeho vývoj počínaje novými duchovními proudy v době panování císaře Karla IV. přes kazatelské působení i kostnické mučednictví Jana Husa až po společenské otřesy na konci vlády Václava IV.

Obsah:

Předmluva

1. HUSITSTVÍ OČIMA HISTORIKŮ
Čeští obhíjci a odpůrci husitství do počátku 19. století
Zakladatelé vědeckého dějepisu: Palacký, Tomek, Goll
Gollova škola a meziválečné studium husitství
Husitství v německém a zhraničním dějepisectví
Nástup marxistického dějepisectví
Husitské studium v poslední třetině 20. století
Okruhy a látky současného bádání
Shrnutí

2. EVROPSKÉ SOUŘADNICE A PARALELY
Nerovnoměrný vývoj v prostoru a čase
Počátky stavovského dialogu: koncily a parlamenty
Projevy a modely krizového vývoje
Zapomenutá analogie: válka proti albigenským
Emancipační zápasy městských komun a svazů
Mocenské a sociální boje ve městech. Povstání ciompi
Selské bouře - jacquerie
Selská válka v Anglii, Jan Wyclif a lollardi
Obecné úvay, postřehy a dodatky
Shrnutí

3. ROZPAD CÍRKEVNÍ A SVĚTSKÉ MOCI
Corona et regnum: politická geografie revolučního dějiště
Země protihusitské korunní koalice
Státní finance, úpadek mince, berní útlak
Skryté kořeny reformace: vlastenectví a držba pozemkového majetku
Správa a duchovenstvo pražské provincie
Stíny schismatické církve
Stavobský nástup panstva
Nižší šlechta mezi úskalím chudoby a vojenské služby
Shrnutí

4. SOCIÁLNÍ A NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA OBECNÉHO LIDU
Učení o "třetím lidu"
Národnostní poměry v předvečer revoluce
Města a městečka: jejich počet, velikost, ekonomika a vojenský potenciál
Skladba městského obyvatelstva
Tzv. patriciát, střední vrstvy, chudina a "lidé na okraji"
Cesty měst k husitské revoluci
Životní podmínky selského lidu
Krizové jevy na venkově
Shrnutí

5. EVANGELIEM PROTI FEDUALISMU
Mystéria víry, pověry a lidová zbožnost
Reformní propaganda, bible a ženská iniciativa
Návrat k chudé církvi bžího zákona
Husův ideál spravedlivé společnosti
Do čtyř  pražských artikulů: Jakoubek a Želivský
Reformní program husitské revoluce
Táborské vize společnosti bez pánů a poddaných
Shrnutí

Literatura a prameny
Seznam zkratek
Seznam tabulek, map a grafů
Seznam vyobrazení
Rejstřík osobních jmen
Rejstřík míst
Rejstřík věcí a pojmů

Karolinum, Praha 2023, rozměr 17,5 x 24,5 cm, počet stran 861, česky, ISBN 978-80-246-5175-0