Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu
ISBN: 978-80-86890-65-4
Availability: in stock
including VAT
your price670,00 Kč
ps
Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová

Hvězda

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Univerzální idea stavby určené k sezónnímu odpočinku mezi zelení prochází celým raným novověkem v podstatě nezměněna; konkretizuje se ale v nejrůznějších architektonických realizacích. Mezi specifika pražského letohrádku, která text podrobně analyzuje, patří především půdorys šesticípé hvězdy, překvapivá monumentalita stavby a její zdánlivě bezúčelný pevnostní charakter, technicky velmi náročná střecha, mnohovrstevnatá a současně hravá ikonografie bílých štukových reliéfů v interiéru, jejichž podoba evokuje antický Řím. Stejně tak obora, která byla již v renesanci zkrášlena zřízením širokých alejí, křížících se do obrazce hvězdy, je autory knihy chápána jako významný prvek utvářející charakter Hvězdy. Zásadní vliv při budování letohrádku měl pražský místodržící Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), „inventor“ a stavebník Hvězdy. Jeho role u dvora, humanistická osobnost i společenský a otevřený životní styl ovlivnily kulturní prostředí míst, kde pobýval. Letohrádek Hvězda je dílem, které mělo působit uměleckými prostředky, uchvacovat divákovu mysl, atakovat jeho smysl pro krásu a zároveň sloužit ke sportovním aktivitám. Bohatství motivů a myšlenek, jež mohly být pro umělce Hvězdy určující, zpřístupňuje výpravná obrazová dokumentace knihy. Autorem nových snímků štukové výzdoby Hvězdy je fotograf Vlado Bohdan.

Obsah
proemio a gli lettori indulgenti – úvodní slovo ke shovívavým čtenářům / 9

I. HISTORICKÝ ÚVOD / 17
1. císař a král Ferdinand i. a arcivévoda Ferdinand Tyrolský v Čechách (jh) / 19
1.1 Úvod / 19
1.2 Nástup Ferdinanda I. / 19
1.3 Královy pobyty v Čechách / 24
1.4 Ferdinand II. Tyrolský – výchova, vzdělání a poznávací cesty / 25
1.5 Arcivévoda Ferdinand II. jako královský místodržitel v Čechách / 27
1.6 Charakteristika arcivévody a jeho vztah s Ferdinandem I. / 27
1.7 Politické, náboženské a vojenské aktivity Ferdinanda Tyrolského / 281.8 Osobní a společenský život zástupce krále / 30
1.9 Arcivévoda Ferdinand jako stavebník, mecenáš a organizátor slavností v Čechách / 31
1.10 Dvůr Ferdinanda Tyrolského / 37
1.11 Smrt Ferdinanda I. a nástup Maxmiliána II. / 38
1.12 Poslední léta arcivévody Ferdinanda Tyrolského / 38

2. Arcivévoda Ferdinand ii. a výtvarné umění (ip) / 40
3. stavební vývoj letohrádku hvězda – písemné prameny a jejich interpretace (jh) / 52

II. ARCHITEKTURA HVĚZDY / 67
1. Fortuna critica aneb co se dosud psalo o architektuře Hvězdy (im) / 69
2. Architektura habsburků v 16. století v čechách (sd, im) / 79
2.1 Umělecký okruh seskupený kolem Floriána Griespeka, stavebního ředitele císaře Ferdinanda I. / 80
2.2 Architektonické aktivity Maxmiliána II. (1564–1576) / 82
2.3 Podoba Pražského hradu v 16. století / 84
2.4 Královská zahrada / 86

3. Pražské a evropské letohrádky (im) / 92
4. Teorie architektury v knihách Vitruvia a jeho následovníků (im) / 99
5. knihovna Ferdinanda Tyrolského (sd, im) / 106
6. Ferdinand: vévoda-architekt? (sd, im) / 111
7. Slavnost položení základního kamene – renesanční plány Hvězdy (im) / 114
8. matematické poměry letohrádku Hvězda (im) / 122
9. polygony v evropské architektuře před Hvězdou i po ní (im) / 125
10. Hvězda jako „pevnost“ – fortifikační problematika (im) / 138

III. IKONOGRAFIE ŠTUKOVÉ VÝZDOBY LETOHRÁDKU HVĚZDA / 143
1. Letohrádek jako „ludus serius“ (IP) / 145
2. Štuky ve Hvězdě v dosavadní literatuře (IP) / 152
3. Hvězda, kosmologie, astrologie (IP) / 155
4. Antické památky v interpretaci renesančních umělců a humanistů (IP) / 167
5. Základní témata a strukturace ikonografických motivů štuků Hvězdy (IP) / 180
6. Dvě brány lidské duše a její apoteóza (IP) / 186
6.1 Antické vzory a renesanční paralely / 192
6.2. Ferdinandovy bakchanálie / 218

7. Popis štukové výzdoby letohrádku (IP) / 224
7.1 Vstupní chodba Atalanty / 224
7.2 Hlavní sál Aenea a římských ctností / 236
7.3 Chodba Minervy / 254
7.4 Sál Diany-Luny / 260
7.5 Chodba Neptuna / 266
7.6 Sál Saturna / 272
7.7 Chodba Venuše / 276
7.8 Sál Cheiróna / 286
7.9 Chodba Kleopatry / 292
7.10 Sál Merkura / 300
7.11 Chodba Marta / 306
7.12 Sál Jupitera / 313

8. Císařským titulem „ad astra“ – mytologie a vládcovská reprezentace (IP) / 323
9. Shrnutí – Hvězda jako komplexní symbol (IP) / 326

IV. ANTONIO BROCCO, JEHO DÍLNA A „SEKUNDÁRNÍ“ MOTIVY ŠTUKŮ / 329
1. Evropské výzdobné systémy 16. století a jedinečnost Hvězdy (IM) / 331
2. Antonio Brocco v Drážďanech: „uf meister Prochi und seinen Bruder, und Buben gehet…“ (IM) / 340
3. Fascinace Proměnami a proměnami v Drážďanech (IM) / 343
4. Zámek v Nelahozevsi a jeho paradoxy (IM) / 352
5. Zámek v Telči – Broccův epigon? (IM) / 357
6. Antonio Brocco v Tyrolích a v Bavorsku: „Ich Anthoni Prackh, Bekhene hiemit und Thue khundt Menigelichen…“ (IM) / 362
7. Kolik je ve Hvězdě vlastně scén? (IM) / 370
8. Antický mořský svět (SD, IM) / 372
8.1 Tritóni / 373
8.2 Mořští kentauři / 375

9. Delfíni (IM) / 376
10. Bakchův průvod aneb potrestání opilého Pana ve Hvězdě (IM) / 378
11. Renesanční putto v družině Bakchově (SD) / 381
12. Ardita capra – „chtivá a drzá“ koza (IM) / 385
13. Vermenschlichung der Stütze – karyatidy, hermy, atlanti (IM) / 387
14. Akantové rozviliny a jejich možná mírová tematika (IM) / 391
15. Masky, maskarony, beraní hlavy, bukraniony (IM) / 395
16. Causa Neronova Zlatého domu – Domus Aurea (IM) / 397
17. Feston – svátek, nebo královská koruna? (IM) / 398
18. Ornament ve Hvězdě – groteska podruhé (IM) / 401
19. Rozeta nebo rozety? (IM) / 402
20. Paradigma Raffaelových loggií s otazníky (IM) / 404

V. OBORA HVĚZDA S AREÁLEM LETOHRÁDKU / 407
1. „La casa dil Barco“ (sd) / 409
2. Zahrada jako pevnost (sd) / 413
3. obora hvězda v renesanci (sd) / 416
4. míčovna nebo antiquarium? (sd) / 420
5. Aleje a hvězda vysázená z dubů (sd) / 429
6. Areál a hospodářské budovy v zrcadle plánů z 18. století (sd, im) / 439
7. Zvěř, ptactvo a lov v oboře hvězda (sd) / 444

VI. „DRUHÝ ŽIVOT“ – NACHLEBEN – AFTERLIFE / 449
1. Pronájem Hvězdy vojenskému eráru: ztráta nebo zisk? (im) / 451
2. Kolik měla hvězda celkem střech? (im) / 464
3. Janák, jeho deníky a Hvězda jako učebnice památkové péče za posledních 450 let (im) / 472
4. Odlitky štukové výzdoby – k čemu sloužily? (im) / 479

Epilog / 481
Summary / 483
Seznam zkratek / 489
Seznam citovaných rukopisů a archivních pramenů / 490
Seznam citovaných starých tisků (do roku 1800) / 491
Bibliografie / 493
Seznam vyobrazení a jejich zdroje / 547
Rejstřík jmen a lokalit v hlavním textu / 563

Nakladatesltví Artefactum, Praha 2014, rozměr 230 x 305 mm, 569 s., bar., ISBN 978-80-86890-65-4