IN PUNCTO RELIGIONIS

IN PUNCTO RELIGIONIS
ISBN: 978-86890-57-9
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (edd)

IN PUNCTO RELIGIONIS

Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy


Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy. Představuje problém konfesní tvorby na jednotlivých hloubkových analytických studiích jednotlivých děl či jejich skupin. Značná část prací se věnuje výtvarným dílům, ale kniha obsahuje též přesah do liturgické hudby i architektury. Pozitivním přínosem je, že sborník se věnuje produkci různých konfesních směrů, které staví vedle sebe a usnadňuje tak čtenářovi komparační pohled na zkoumané téma. Sborník je členěn do tří tematických sekcí, zabývajícími se (1) obecnými aspekty studia reformační kultury v českých zemích, (2) analýzami jednotlivých fenoménů či oblastí reformační tvorby a (3) problémem tolerance a intolerance, tak jak se promítají do konkrétních uměleckých děl.

Obsah:

Kateřina Horníčková - Konfesionalita díla

Nové rámce:
Milena Bartlová - Renesance a reformace v českých dějinách umění: otázky periodizace a výkladu
Ondřej Jakubec: Modalita a konfesionalita sakrálních staveb v českých zemích 16.a počátku 17. století
Martin Horyna: Hudba v liturgii české reformace

Paralelní světy - náboženská kultura a komunikace
Jan Hrdina: Indulgencie and imagines aneb "odpustkové obrazy a sochy" v předhusitských Čechách
Milada Homolková: Píseň Věrní křesťané v Jenském kodexu
Jitka Vlčková: Výzdoba Smíškovské kaple v kutnohorském chrámu sv. Barbory a otázka náboženského vyznání Michala z Vrchovišť
Petr Voit: Česká a německá reformace v ilustraci české knihy první poloviny 16. století
Jan Royt: Voda omilostňující a voda trestající. Ikonohrafie luteránských křtitelnic v Čechách
Blanka Kubíková: "Ozdoba Moravy": ženevský portrét a ženevské kontakty moravského rytíře Jiřího Zikmunda Prakšického ze Zástřizl

Cesty k (in)toleranci
Kateřina Horníčková: Městská architektura jako prostor vymezení identit. Studie ke konfesionalitě urbánního prostoru
Martina Šárovcová: Svatopluk varující své tři syny před nesvorností jako obraz konfesní situace v Čechách?
Michal Šroněk: Bratrská bible z roku 1596. Příběh výzdoby a polemiky
Pavel Hracjovec: Maria hnoranda, non adoranda: Studie k poznání role obrazů a umělecké výzdoby v luteránském kostele éry konfesionalizace
Petr Hlaváček: Jak se šlikovský Jáchymov nestal ohniskem ikonoklasmu. Studie k vlivům evropských reformací v česko-saském prostoru.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, 265 s., rozměr 160 x 230 mm, ISBN 978-86890-57-9