Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství

Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství
Availability: in stock
including VAT
your price278,00 Kč
ps
Jindřich Marek
 

Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství

 
Bádání o dějinách husitství se zvláště v poslední době zabývá vedle samotného Jana Husa († 1415) také osobou jeho přítele a spolupracovníka, taktéž mistra svobodných umění a bakaláře teologie na pražské univerzitě Jakoubka ze Stříbra († 1429). Na rozdíl od Husa, vyhraněné a kontroverzní osobnosti, která byla ochotna pro své přesvědčení trpět až do těch nejzazších důsledků, bývá v Jakoubkovi spatřován tichý zakladatel utrakvismu, první teolog husitství, který spíše historickou než teologickou argumentací podloženou praxí prvotní církve propagoval a zanedlouho též prosadil přijímání z kalicha(utrakvismus) i pro laiky,tedy nejen pro kněze. Ve svém kazatelském díle, jak je to u husitských postil obvyklé, tepe nešvary soudobé společnosti a nastiňuje představu o její radikální reformě, čímž – stejně jako předtím Jan Hus – předjímá náboženské a sociální změny, jež v Čechách přineslo husitství.
Publikace se zaměřuje na rozbor Jakoubkovy kazatelské sbírky z let 1413–1414 zachované v rukopisech Národní knihovny ČR a Knihovny Národního muzea, v níž se nacházejí první odkazy na doktrínu utrakvismu a také prokazuje užití textů anglického reformátora Johna Wyclifa v postile.Kniha kromě životopisu Jakoubka ze Stříbra přináší synteticky zpracované Jakoubkovo i Husovo lidové kazatelství.
 
Obsah:
Středověké kazatelství: Středověké kazatelství - promluva i literatura / Cesta ke kazatelství ranně české reformace / Výzkum středověkého kazatelství
Jakoubek ze Stříbra: Život a veřejné působení Jakoubka ze Stříbra / Jakoubek ze Stříbra v dějepisectví
Kazatelství Jakoubka ze Stříbra: Betlémská kaple / Radikální kázání k lidu v Praze v první čtvrtině 15. století / Kazatelské sbírky připisované Jakoubkovi ze Stříbra
Postila z let 1413-1414: Přehled dosavadního bádání / Popisy rukopisů / Konkordace kázání / Základní chrakteristika kázání v postile, její redakce / Rukopisy postily a jejich vazba na církevní rok / Vztahy mezi rukopisy a jejich datace / Souvislosti s jinými kazatelskými sbírkami / O textové tradici postily a úrovni zliterárnění její redakcí / Autorství, ideový obsah postily a zamýšlený čtenář / Odraz doktríny utrakvismu v postile / Traktátové texty v postile a recepce myšlenek Johna Wyclifa
Závěr
Soupis pramenů
Soupis literatury
Textové přílohy
Ediční poznámka
Summary
Soupis vyobrazení