Jan Koula - Novorenesančník a vlastimil

Jan Koula - Novorenesančník a vlastimil
ISBN: 978-80-7247-162-1
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Jan Mergl, Lenka Merglová Pánková

Jan Koula

Novorenesančník a vlastimil


Záměr připravit a realizovat publikaci Jan Koula – novorenesančník a vlastimil vzešel ze snahy v co nejucelenějším záběru podchytit a z uměleckohistorického pohledu zhodnotit tvorbu jedné z předních osobností české kultury a umění konce 19. století.

Architekt Jan Koula (1855-1919) patřil k čelným a umělecky nejvýznamnějším osobnostem české novorenesance. Jeho návrhářská tvorba zasahuje do různorodých oblastí uměleckého řemesla (sklo, keramika, dřevo, kov a šperk) a opírá se o hluboké teoretické znalosti získané studiem autentických pramenů a vlastní kresebné i fotografické dokumentace historických artefaktů.

Koncepce a obsah monografie, určené jak odbornému publiku, tak zájemcům o umělecké řemeslo, národopis i obecnou historii, jsou vedeny úmyslem představit Jana Koulu jako jedinečného představitele české, národně orientované uměleckořemeslné tvorby, jako návrháře osobitě reagujícího na podněty novorenesačního stylu, ale současně i jako autora neodmyslitelně svázaného s výtvarnými projevy lidového prostředí doby doznívajícího 19. století. Publikace navíc představuje Jana Koulu také jako aktivního organizátora soudobých výstav, stejně jako muzejníka-kustoda historických a národopisných sbírek Národního muzea v Praze. Zvlášť je mapován Koulův blízký vztah k Plzni a plzeňskému muzeu, který následně vyústil v umělcově zásadním podílu na rekonstrukci plzeňské renesanční radnice a v realizaci její sgrafitové výzdoby. Mimořádně zajímavou a odborně přínosnou částí je edice Koulou dlouhodobě připravované, nikdy však souhrnně nezveřejněné studie o české majolice 17. století. Podklady k ní, stejně jako k dalším kapitolám knihy, jsou soustředěny z více než dvaceti muzejních i soukromých sbírek, obsáhlou textovou část doprovází více jak 400 vyobrazení, z převážné většiny dosud nezveřejněných.

Obsah:


Slovo úvodem
Jan Koula / Student, učitel, architekt
Jan Koula / Novorenesančník
  Koulova publikační činnost o uměleckém řemesle
  Jan Koula návrhář / Hledání českého interiéru
  Sklo v roli křišťálu / Koulovo novorenesanční sklo
  S úctou k materiálu a řemeslu / Kov a šperk v tvorbě Jana Kouly
  V duchu české renesance / Jan Koula a rekonstrukce radnice v Plzni
Jan Koula / Vlastimil
  Národopisné jízdy Jana Kouly
  Jan Koula a starožitnost vyšívání
  Česká chalupa a národopisný duch v architektuře Jana Kouly
  Jan Koula "museálním pracovníkem"
  Jan Koula / Keramika v teorii a návrzích
Se zkušeností novorenesančníka a s nadšením vlastimila / Koulův český interiér pro Paříž 1900
Příloha / Jan Koula / České, moravské a slovenské majoliky XVII. století
  Ediční předmluva
  Autorský text a obrazové tabule
Jmenný rejstřík
Literatura a prameny
Seznam vyobrazení

Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2019, 280 str., 215 x 280 mm, ISBN 978-80-7247-162-1