Jan Šépka. Inspirace

Jan Šépka. Inspirace
ISBN: 978-80-87989-2
Availability: in stock
including VAT
your price1 900,00 Kč
ps
Jan Šépka

Inspirace

Text Vendula Hnídková

První publikace, která se monograficky zaměřuje na tvorbu architekta Jana Šépky, je vystavěna na detailní prezentaci jeho vybraných projektů a realizací. Název Inspirace je odvozen z autorského procesu geneze konkrétních témat, která byla materializována v konceptu jednotlivých architektonických zadání. Šépka ve vybraných projektech představuje jednotným a uceleným způsobem svůj tvůrčí proces klenoucí se od vlastní umělecké inspirace po naplnění původní vize. Teoretická studie Venduly Hnídkové interpretuje Šépkovu tvorbu ve smyslu architektury jako umělecké disciplíny pevně ukotvené v reálném čase a místě.

Vendula Hnídková: Jan Šépka. Rozšířené teritorium architektury

V časech parametrické architektury, digitálních médií či umělé inteligence se zdá, že projekty Jana Šépky nekompromisně figurují na samé hranici autorsky svobodné tvorby, kterou se architektura stává jen ve zcela ojedinělých případech. Silný výraz Šépkových tvarově, materiálově a především konceptuálně invenčních představ však nelze v žádném případě poměřovat s povrchně efektními kompozicemi tzv. ikonických staveb spekulativního kapitalismu, jak je v roce 2005 definoval Charles Jencks v knize The Iconic Building. The Power of Enigma.
Pro Jana Šépku zůstává architektura pouze jedním z médií, jejichž prostřednictvím vyjadřuje své umělecké vize. Kromě neutuchající činnosti na poli architektury, urbanismu, nábytkového designu či venkovního mobiliáře, ale také rozsáhlé pedagogické aktivity na ČVUT a UMPRUM, organizační agendy na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy či architektonické kritiky se v této knize před čtenářem poprvé v ucelenější podobě představují i další výtvarná díla zejména v podobě autorské kresby a malby. Vizuální umění tvoří důležitý spodní proud Šépkovy činnosti, který se v některých obdobích dostává do popředí s nebývalou intenzitou, ale přesto dosud zůstává zastíněn jeho architektonickými návrhy.
Silný výraz architektury Jana Šépky vyvolává velkou škálu emocí, často pozitivních, ale neméně intenzivně probouzí i ty výrazně negativní. Jako v případě instalace Vnímání v Českých Budějovicích v roce 2016 jeho smělé projekty dramaticky polarizují společnost. Šépka uvedl, že „dogmata nemohou vytvářet architekturu, a proto je potřeba ji vysvobodit ze zajetí racionality a přivést ji zpět k něčemu, kde hraje roli cit nebo subjektivní nálada.“
Jan Šépka v časech korporátního pragmatismu setrvale uplatňuje uměleckou kreativitu jako výchozí veličinu pro své architektonické vize. V době ekonomicky podmíněných vztahů je takový postoj možné vnímat jako heretický, každopádně ne příliš obvyklý, a proto rozpíná teritorium architektury podstatným směrem, v němž si lze ve specifických profesních podmínkách uchránit svobodný tvůrčí prostor.
Inovativní práci s potenciálem architektury Jan Šépka posouvá v každém dalším projektu. Vytváří přitom velmi flexibilní pole pro architektonickou i uživatelskou imaginaci. Konkrétní požadavky stavebního programu Šépka mnohdy zabstrahuje do takové míry, že přináší veskrze individuální odpověď na každé konkrétní téma. Vlastní praxe Jana Šépky je výsostným dokladem problematizace modernistického dědictví v české architektuře. Jeho svrchovaně umělecký přístup boří dogma utilitárnosti a s ním spojené estetiky.
Zároveň naznačuje, že architektura jako historicky ukotvená disciplína a profese architekta jako svrchovaně komplexní činnost se v průběhu 20. století radikálně vymanily z původních profesních mantinelů. Ve 21. století se množina architektonických aktivit elasticky napíná do mnoha směrů podle ryze individuálních ale i kolektivních potřeb. V takové situaci by měla ve společnosti existovat dostatečná mentální kapacita pro plnohodnotné přijetí i takových architektonických projevů, které se nenuceně infiltrují do sféry umění.

Obsah

Jan Šépka "Inspirace"
Vendula Hnídková "Rozšířené teritorium architektury"

Dům na sídliště, Praha
Prašný most, Pražský hrad
Interiér rodinného domu, Praha
Úpravy veřejných ploch Horního náměstí, Olomouc
Výdlažba Jiřského náměstí a Vikářské ulice, Pražský hrad
Arcidiecézní muzeum, Olomouc
Univerzitní knihovna, Praha
Dům v terénní muldě, Stálkov
Igelitový dům, Oleško
Vymezení, Praha
Vila Hermína, Černín
Protorová struktura, Beroun
Kollárovo náměstí, Bratislava
Vstupní objekt do Punkevní jeskyně
Centrum historie a teorie architektury, Praha
Národní knihovna, Praha
Úprava zámeckého návrší, Litomyšl
Dům-zahrada, Dolní Chabry
Penzion, Modrava
Pokoj v krajině, Modrava
Informační centrum s parkovištěm, Modrava
Středoevropské forum, Olomouc
Smuteční síň, Roudnice nad Labem
Dům v ocelovém korzetu, Praha
Dům s klenbami, Praha
Dům v sadu, Praha
Kaple, Klatovy
Dům pod pokličkou, Praha
Nová Kežmarská chata, Vysoké Tatry
Plavecký bazén, Písek
Muzeum 20. století, Berlín
Prolínání, Praha
Vnímání, České Budějovice
Dům ve zlomu, Dobřejovice
Obecní dům, Moravské Bránice
Nová prezentace Zdíkova Paláce, Olomouc
Centrální polytechnické dílny a galerie města Pardubic

Soupis všech projektů 1991-2019
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Literatura
Medailon
English resumé
Sponzoři

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2019, rozměr 215 x 280 mm, 597 s., bar., česky, ISBN 978-80-87989-2