”Jeden za všechny, všichni za jednoho!”

”Jeden za všechny, všichni za jednoho!”
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena410,00 Kč
ks
Jitka Balcarová

"Jeden za všechny, všichni za jednoho!"

Bund der Deutschen a jeho předchůdce v procesu utváření "sudetoněmecké identity"

Nacionální „obranné“ spolky sehrály v německé společnosti českých zemí 19. a 20. století významnou roli. Jako podstatná komponenta německého nacionálního hnutí podněcovaly ve veřejném prostoru ideovou a politickou radikalizaci na bázi xenofobního nacionalismu. Vyhrocená „nacionalizace“ ústící do absurdních představ o nadřazenosti a světovládě „germánské rasy“ s německým jádrem v čele však měla hluboké kořeny sahající do 19. století i dále do minulosti. Právě spolkové prostředí bylo jedním z míst, kde se tyto ideje koncentrovaly, nabývaly na razanci a v různé formě se šířily do širokých vrstev německé populace. Staly se jedním z prvků formování identity „sudetského Němce“ první poloviny 20. století. Autorka na základě analýzy a interpretace rozsáhlé pramenné základny z českých a zahraničních archivů odkrývá jejich podstatu, ideovou platformu a pestrou škálu jejich aktivit.

Obsah:

Předmluva

1. Úvod
1.1 Stav výzkumu, literatura a prameny
1.2 Metody a pojmové instrumentárium
1.2.1 "Völkisch hnutí"
1.2.2 "Lebensraum" - "životní prostor"
1.2.3 "Blut und Boden" - "krev a půda"
1.2.4 "Volkstum" - "národní svéráz": podstata národa
1.2.5 "Deutsche Volksgemeinschaft" - "německé nacionální společenství"
1.2.6 "Grenzlanddeutschtum" - "pohraniční němectví/Němci"
1.2.7 "Sudetendeutschtum" - "sudetoněmectví/sudetští Němci"
1.2.8 "Deutsche Heimat" - "německá domovina v českých zemích"
1.2.9 "Sprachgrenze" - "jazyková hranice"
1.2.10 "Nationaler Besitzstand" - "nacionální država"
1.2.11 "Volkstumskampf - "národnostní boj"
1.2.12 "Schutzarbeit" - německá nacionální "obranná" práce spolků
1.2.13 "Schutzverein" - německý nacionální "obranný" spolek
1.2.14 "Wanderlehrer" - "putující učitel"

2. Německá nacionální "obrana" v habsburské monarchii - její zdroje a vznik
2.1 Sociálně ekonomická změna a nacionální emancipace
2.2 Institucionální základna

3. Svazy Němců v nacionálně definovaném prostoru
3.1 Pracovní programy
3.2 Organizační struktura
3.2.1 Výstavba organizačních jednotek
3.2.2 Aktéři a členská základna
3.2.3 Financování
3.3. Konstituování Bund der Deutschen (Svaz Němců)
3.4 Politické stranictví a "národnostní boj"
3.5 Role Bund der Deutschen v integraci německé nacionální "obrany"
3.6 Kooperující organizace za hranicemi - zdroj inspirace, financí a "naděje"
3.7 Bund der Deutschen a jeho inkorporace do NS-struktur po září 1938
3.7.1 Bund der Deutschen v Říšské župě Sudety
3.7.2 Bund der Deutschen ve zbytkovém Československu

4. Projektování "sudetoněmeckého hospodářství"
4.1 Principy utváření "sudetoněmeckého hospodářství"
4.2 "Hájení hospodářského životního prostoru"
4.2.1 "Ochrana půdy"
4.2.2 Osídlování
4.2.3 Populační politika

5. Hospodářsko-podpůrná činnost
5.1 Sociálně podpůrné svépomocné projekty Brüder in Not a Sudetendeutsche Volkshilfe
5.1.1 Brüder in Not
5.1.2 Sudetendeutsche Volkshilfe
5.1.2.1 Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba (Der Sudetendeutsche Freiwillige Arbeitsdienst)
5.1.2.2 Sociálně podpůrný projekt dětem (Kinderhilfswerk)
5.2 Péče o sirotky
5.3 Pracovní zprostředkovatelny
5.4 Podpora "sudetoněmecké turistice"
5.5 Podpora domácké výrobě

6. Výchova k národní jednotě
6.1 Lidovýchova ve vzdělávacím systému Československa
6.2 Nacionální lidovýchova a svazy Němců
6.2.1 Tisk a zábava - prostředky k ovlivňování veřejného prostoru
6.2.1.1 Nacionálně formativní funkce kalendáře
6.2.1.2 Veřejné akce - manifestace národní síly
6.2.1.2.1 Výroční sjezdy - "slavnost všech Němců"
6.2.1.2.2 Národní slavnosti - forma "kolektivního vzpomínání"
6.2.1.2.3 Spolkové akce - agitační nástroj Sudetendeutsche Partei

7. Exkurs
7.1 "Bojovníci za německý národ" - třicet aktivistů nacionální "obrany"

8. Závěr

9. Zusammenfassung

10. Seznam zkratek

11. Seznam tabulek

12. Prameny a literatura