Josef Opitz

Josef Opitz
ISBN: 978-80-87898-11-6
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Helena Dáňová, Petr Rak, Štěpánka Chlumská

Josef Opitz

a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590


Obsah:

Úvodem
Josef Opitz (1890-1963) jako vědce, umělec i osobnost
Josef Opitz v Národním muzeu (1941, 1945)
Josef Opitz ve Finsterau 1946-1953)
Josef Opitz a profesionalizace historické práce českých Němců
Josef Opitz a kulturní historie
Sochařství lucemburského období v severozápadních Čechách a Opitzova lekce formalismu
Umělecké památky jako politikum. In margines možností dialogu historiku umění před rokem 1945
„Kadaňský historický kroužek“ a Josef Opitz
Jak dlouho působil Ulrich Creutz v Čechách?
Znovunalezené dědictví. Příspěvek nově identifikované severozápadočeské provenienci několika řezeb z Národní galerie v Praze
Oltář Čtrnácti sv. pomocníků z Kadaně. Průzkum a restaurování malířské výzdoby archy a jejich přínos pro možnosti autorského určení a stanovení míry dochování originálu
Sochy, oltáře a deskové malby z období 1340-1440 v saském krusnohoři a jejich stylové a kulturně politické vazby na západní a severozápadní Čechy
Andreas Günther z Chomutova - zemský stavitel ve službách kardinála a kurfiřta Anke Neugebauer
Provenience a konstrukční zpracováni vybraných sklipkových kleneb v Kadani a Chomutově
Kamenické značky z Kadaně a Chomutova v uměleckohistorických souvislostech pozdní gotiky
Pyšná sídla mocných a peleše lotrovské. Hrady českého severozápadu ve 14.-15. století

Barevná obrazová příloha
Seznam literatury a pramenů
Seznam použitých zkratek
Česko-německý seznam místních názvů
Seznam vyobrazení
Poskytovatelé a autoři fotografií / Fotos und Nutzungsrechte
Poděkování

Oblastní muzeum v Chomutově, Chomutov 2015, česky a německy, 160 x 230 mm, 511 str., ISBN 978-80-87898-11-6