Julius Bühler - Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského

Julius Bühler - Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
ISBN: 978-80-7368-994-0
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Jiří Jung

Julius Bühler

Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského


Byť rozsah tvorby švýcarského, v Berlíně naturalizovaného architekta Juliua Bühlera není doposud plně znám, nelze pochybovat o tom, že nejpodstatnější část jeho projekční činnosti představuje dílo pro slezského aristokrata a německého diplomata Karla Maxe knížete Lichnowského. Právě ten navázal na počátku první světové války s mladým architektem spolupráci a pověřil jej řadou specifických stavebních úkolů, které měly vést k modernizaci a zvelebení jeho slezského panství Chuchelná. Vedle reprezentativních úkolů, jako byly přestavby zámku v Chuchelné či vily v Berlíně, se jednalo především o četné domy pro knížecí zaměstnance, hospodářské a technické budovy či lnářskou továrnu v Chuchelné. Během šesti let bylo dle jeho projektů realizováno více než sto staveb na celém knížecím dominiu. Architekt v projektech střídal stylové polohy nového historismu a tradičního Heimatstilu s progresivním pojetím expresionismu, moderny či Neues Bauen. Na Ratibořsko tehdy přinesl zcela aktuální architektonické trendy z Berlína, které zde, až na výjimky, neměly obdoby. Součástí publikace je obsáhlý katalog kompletního Bühlerova díla pro Lichnowského.

Obsah:

Úvod a dosavadní stav poznání problematiky

Architekt Julius Max Büchler
Winterthur
Berlín
Bühlerova léta v Berlíně - studia a tvorba

Stavebník Karl Max von Lichnowsky
Rod Lichnowských z Voštic
Karl Max Lichnowsky
Knížecí pár v Berlíně
Zájem o umění, stavitelství a architekturu
Hospodaření Lichnowských a generální ředitel Paul Püschel

Úkoly pro architekta
Továrna na zpracování lnu v Chuchelné
Hospodářské a technické objekty
Domy a příbytky pro knížecí zaměstnance
Přestavba zámeckého sídla v Chuchelné
Přestavba vily v Berlíně

Architektonický a stylový rozbor Bühlerova díla a jeho konfrontace se soudobou tvrobou v Německu
Situace v německé architektuře po roce 1900
Stav a úroveň architektury na Ratibořsku kolem roku 1910
Historizující tendence
Bühler a nový historismus
Vernakulární tendence
Vernakularismy v Bühlerově díle
Modernistické a expresionistické tendence
Odraz moderních architektonickcýh proudů v Bühlerově tvrobě
Zhodnocení Bühlerova díla a jeho osobnosti

Epilog
Katalog staveb Julia Bühlera pro Karla Maxe Lichnowského

Prameny
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Summary

Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2011, 239 str., 220 x 220 mm, ISBN 978-80-7368-994-0