Kapitalistické vozy v socialistické zemi.

Kapitalistické vozy v socialistické zemi.
ISBN: ISBN 978-80-7037-373-6
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Michal V. Šimůnek
Kapitalistické vozy v socialistické zemi.

Spolky a zájmová sdružení jsou součástí automobilové historie od jejích počátků. Představovaly nejen platformu pro setkávání a výměnu zkušeností, ale zejména v počátcích automobilového věku také otevíraly možnosti k prosazování zájmů majitelů automobilů (a motocyklů) či jejich výrobců. Po roce 1948 sledujeme snahu podřídit masový motorismus dle sovětského vzoru branným potřebám komunistického státu. Současně došlo i ke změně spolčovacího práva, která znamenala revizi všech stávajících spolků a sdružení a zavedení nových pravidel. Výsledkem bylo soustředění všech zájmových aktivit v oblasti automobilismu a automobilového či motocyklového sportu do Svazu pro spolupráci s armádou, zkráceně Svazarmu, respektive v jeho rámci do Ústředního automotoklubu (ÚAMK). Hlavním cílem této práce je přiblížit na výjimečně dochovaném archivním souboru včetně obsáhlé obrazové fotodokumentace vznik a fungování jednoho z nejstarších značkových autoklubů poválečného období, totiž Renault Clubu Praha (RCP), založeného spolu s několika dalšími na konci roku 1958 v Praze. Vedle přiblížení organizačního rámce půjde především o nastínění volnočasových aktivit, technické svépomoci, jež do značné míry nahrazovala málo rozvinutou servisní síť, a také zahraniční spolupráce. Vzhledem k tomu, že se ve své době jednalo o „západní“, dobově tedy kapitalistickou značku, upozorníme rovněž na s tím související zvláštnosti. V této souvislosti je třeba připomenout, že bohužel doposud nejsou zpracované žádné další podrobné práce o československých klubech či sdruženích jiných značek v tomto období, takže lze jen stěží provést hlubší srovnání.

Obsah:
Abstrakt
Úvodem

Kapitola I. : Francouzský vůz v českých zemích: 1900-1948
Kapitola II. : V "socialistikém" Československu: 1948-1989
Kapitola III. : Renault club aneb základní organizace Svazarmu: 1958-1989
Kapitola IV. : Aktivity: svépomocné opravy, srazy, mezinárodní kontakty

Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík
Místní restřík

Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210x260 mm, 63 stran, ISBN 978-80-7037-373-6