Klementinum

Klementinum
ISBN: 978-80-7050-710-0
Availability: in stock
including VAT
your price430,00 Kč
ps
Petra Oulíková

Klementinum


Záměrem knihy je přiblížit složitý stavební vývoj nejstarší a největší jezuitské koleje v Čechách, jež dodnes vzbuzuje údiv nejen rozlohou, ale také členitostí – zahrnuje pět nádvoří, dva kostely, několik kaplí, věže, vížky a kolejní křídla. Svým způsobem budí dojem uzavřené pevnosti umocněný i tím, že nedávno revitalizované interiéry Klementina, kde dnes sídlí Národní knihovna ČR, jsou až na výjimky širší veřejnosti nepřístupné. V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost nejen reprezentativní výzdobě interiérů i exteriérů samotné bývalé koleje, ale také sakrálním stavbám, tedy kostelu Nejsvětějšího Salvátora, Vlašské kapli či kostelu sv. Klimenta. Knihu doprovází bohatá fotografická dokumentace nejen objektů a uměleckých děl, jež se zde nacházejí, ale i plánů a realizovaných či nerealizovaných návrhů na stavbu Klementina. V přílohách jsou zařazeny popisy a vyobrazení stavebních plánů klementinských objektů z českých, evropských archivů a muzeí, je zde i regestář smluv s umělci a řemeslníky. Nechybí výčet pramenů a literatury včetně starých tisků do roku 1800, seznam vyobrazení, jmenný rejstřík a anglické resumé.

Obsah:


Úvodní slovo
Historie a výstavba Klementina
  Historie
  Raně barokní výstavba koleje
  Vrcholně barokní výstavba koleje
Obrazové cykly na chodbách Klementina
Sluneční hodiny
Refektář - dnes Všeobecná studovna
Zrcadlová kaple
Knihovní sál
Matematické muzeum a matematické sály
Drobné sakrální prostory a výzdoba místností v prvním patře koleje
Sakrální stavby v Klementinu
  Kostel nejsvětějšího Salvátora
  Vlašská kaple
  Kostel sv. Klimenta
Závěr
Přílohy
  Stavební plány
  Regestář smluv s umělci a řemeslníky
  Seznam ctností v refektáři
  Seznam 34 podobizen od Jana Jiřího Heinsche do refektáře
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Summary
Rejstřík jmenný

Národní knihovna ČR, Praha 2019, 277 str., 175 x 250 mm, ISBN 978-80-7050-710-0