Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily

Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
ISBN: ISBN 978-80-7050-768-1
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Renáta Modráková – Jan Vojtíšek a kol.

Kniha a závoj.

1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily

Hlavním záměrem publikace je představit obraz svaté Ludmily v písemné knižní kultuře českého středověku a novověku. Je rozvržena do autorských statí a následného katalogu originálů, které byly vystaveny při stejnojmenné výstavě. Statě reflektují svatou Ludmilu v písemných dílech od nejstarších rukopisů po tištěnou produkci s mírným přesahem až po rok 1800 a zasazují do celkového obrazu středověké a novověké knižní kultury. Jednotliví autoři se věnují zhodnocení dílčích témat, která v mnohých případech vedla k novým objevům a nalezení dalších souvislostí. Druhá, katalogová část přináší chronologicky 51 hesel, z nichž 14 představuje rukopisné a 37 tiskové originály. Každé heslo doprovází obrázkový materiál, na němž lze sledovat vývoj vizuální stránky svatoludmilského kultu.

Obsah

Úvod
Ludmilin život
Svatoludmilský kult

Počátky svatoludmilského kultu a nejstarší legendy
Ludmilin kult v klášteře benediktinek u sv. Jiří
Ludmilin kult v době lucemburské
Ludmilin kult v době husitské a pohusitské
Ludmilin kult na pozadí pobělohorské rekatolizace
Ludmila ve svatováclavské legendě
Počátky svatováclavského kultu a nejstarší legendy
Ludmila a svatý Václav ve vrcholném středověku
Ludmila a Václav jako svatí v době utrakvismu
Postava Ludmily jako průvodkyně Václava v pobělohorském období
Ludmila jako součást panteonu českých svatých
Ludmila a "svaté Čechy" v době baroka
Ludmila v dějepisectví
Ludmila ve středověké dějepisectví
Ludmila v dějepisectví pohusitského a pobělohorského období
Barokní pohledy na svatou kněžnu
Ludmila pod světlem osvícenské kritiky
Ludmila v kazatelství
Ludmila v utrakvistickém kazatelství a liturgii
Ludmila v pobelohorské homiletice
Ludmila a hudba
Hudba a svatá ludmila v okruhu kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě
Ludmila v českých graduálech a kancionálech
Svatá Ludmila v kramářských tiscích
Missa sancte Ludmillae Františka V. Habermanna
Ludmila jako přímluvkyně
Ludmila jako přímluvkyně ve středověku
Svatá ludmila jako přímluvkyně v průběhu 16. - 18. století
Závěr
Katalog
Bibliofrafie
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Rejstříky
Resumé

Národní knihovna České republiky, Praha 2022, rozměr 210 x 297 mm, 271 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7050-768-1