Kulturní dědictví Vítkovických železáren

Kulturní dědictví Vítkovických železáren
ISBN: 9788074325649
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Miloš Matěj, Irena Korbelářová, Ludvík Tejzr

Kulturní dědictví Vítkovických železáren

Publikace je zaměřena na průmyslové dědictví (průmyslové objekty a technické zařízení) Vítkovických železáren a navazující tzv. sociální instituce (obytné a sociální zázemí) chráněné podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, dále také na objekty a technické zařízení ve své době významné a dnes částečně nebo zcela zaniklé. Technické zařízení reprezentuje především technologický tok: těžba uhlí – koksování – výroba surového železa – zkujňování surového železa (ocelářství) – tváření (kovárna, válcovna, válcovna trubek). Obytné a sociální zázemí pro zaměstnance, bez kterého by stabilní výroba nebyla možná, představuje průmyslové město Nové Vítkovice ve Vítkovicích a Jubilejní kolonie v Hrabůvce.Pro snadnější orientaci v historickém vývoji, technologických pojmech a místopisu je publikace členěna na kapitoly a katalogy. Kapitola Historický vývoj, včetně podkapitoly Památková ochrana a hledání nového využití, stručně charakterizuje historické souvislosti a současný stav. Kapitola Technický vývoj se snaží prostřednictvím lapidárních popisů a názorných reálných schémat vysvětlit podstatu a vývoj jednotlivých technologií využívaných ve Vítkovických železárnách. Jednotlivé kapitoly a katalogy jsou provázány formou vzájemných odkazů na kapitolu o technickém vývoji, na hesla katalogu podnikatelů a společností a na hesla kulturních památek. Katalog kulturních památek a plošné ochrany je řazen abecedně podle katastrálních území, dále typologického označení a prvního názvu (v průběhu vývoje se název obvykle několikrát měnil), případně aktuální adresy.Nejvýznamnější součást kulturního dědictví Vítkovických železáren tvoří technologický tok těžby uhlí, koksování a výroby železa ve vysokých pecích v Dolní oblasti Vítkovice ve Vítkovicích. Zpřístupnění vysoké pece č. 1 jako návštěvnické trasy pro veřejnost, konverze plynojemu na multifunkční halu pod názvem Gong a realizace výukové expozice tzv. Malý svět techniky v bývalé energetické/ dmychadlové ústředně VI bylo v roce 2014 oceněno zvláštní cenou poroty v rámci soutěže European Union Prize for Cultural Heritage (EUROPA NOSTRA AWARDS 2014).Obnova zbývajících vysokých pecí č. 4 a č. 6 a koksovny je v současné době předmětem odborné diskuse. Studie architekta Josefa Pleskota se snaží vysoké pece výrazně přetvořit a na místě koksovny, kterou zachovává pouze fragmentárně, vybudovat novou knihovnu. Památková koncepce preferuje zachování kontinuity technologického toku a panoramatu města Ostravy a navrhuje koksovnu zpřístupnit včetně technologických mostů tak, jak se to podařilo v případě vysoké pece č. 1 a jámové budovy a strojovny Dolu Hlubina.Památková ochrana kulturního dědictví Vítkovických železáren je výsledkem postupného formování názoru a vývoje. Cílem publikace je vysvětlit tento vývoj ve vzájemných souvislostech.

Stručný obsah:

Úvod
Historické souvislosti
 • Historický vývoj Vítkovických železáren
 • Obecně-historické a kulturně-společenské aspekty historie Vítkovic
 • Památková ochrana a hledání nového využití
Technologický a typologický vývoj vývoj hutnictví železa
 • Těžba uhlí
 • Těžba rud
 • Výroba koksu, koksování
 • Výroba surového železa
 • Zkujňování surového železa, ocelářství
 • Tváření
Katalog podnikatelů, společností a významných osobností
Katalog kulturních památek a památkové ochrany
 • Hrabůvka
 • Moravská Ostrava
 • Vítkovice
 • Zábřeh nad Odrou
Registr koksoven
Registr vysokých pecí
Registr ocelářských a pudlovacích pecí
Registr válcovacích tratí
Literatura a prameny
Summary