Libellus Amicorum Beket Bukovinská

Libellus Amicorum Beket Bukovinská
ISBN: 978-80-86890-62-3
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Lubomír Končený, Lubomír Slavíčel (edd.)

Libellum Amicorum Beket Bukovinská

Významnou publikací, kterou Ústav dějin umění AV ČR v roce 2013 vydal, je obsáhlý sborník připravený k životnímu jubileu Beket Bukovinské, mezinárodně uznávané specialistky na umělecké řemeslo doby císaře Rudolfa II. a na problematiku císařovy kunstkomory. Do sborníku přispěly dvě desítky badatelů jak domácích (kromě obou editorů Polana Bregantová, Sylva Dobalová, Eliška Fučíková, Charlotta Kotíková, Vojtěch Lahoda, Martin Mádl, Ivan Muchka, Ivo Purš, Štěpán Vácha, Hana Seifertová, Petr Wittlich), tak zahraničních badatelů (Günter Irmscher, Lars Olof Larsson, Dorothy Limouze, Sergius Michalski, Jürgen Müller, Madelon Simons, Ilja Veldman, Thea Vignau-Wilberg, Jürgen Zimmer). Příspěvky se vesměs vážou k období císaře Rudolfa II. a umění jeho doby, takže na rozdíl od průřezových "Festschriftů" lze očekávat, že tento svazek se stane organickou součástí základní literatury pro budoucí rudolfinské bádání.

Obsah:

Charlota Kotíková: Béket a Földnek -  Béket minden kimbo / Mír celému světi - mír pro všechny / Peace to the World - Peace for All
Polana Bregantová: Bibliografie Beket Bukovinské 1970-2012
Ivan P. Muchka: Architektura posledních Rožmberků v evropském kontextu / The Architecture of the Last Two Rosenbergs in a European Context
Jürgen Zimmer: Der Kaiser und die Warenwelt: Privilegien Rudolfs II. für Hendwerk, Handel und Erfindungen / Císař a svět zboží: Pravilegia Rudolfa II. pro řemeslo, obchod a vynálezy
Madelon Simons: The Door of the Kunstkammer / Dveře Kunstkomory
Ivo Purš: Zápalná zrcadla císaře Rudolfa II. a jejich alchymická laborace / The burning Mirrors of Emperor Rudolf II and His Alchemical Processes
Lubomír Konečná a Jaroslava Lencová: Hendrik Goltzius a ruka umělce / Hendrick Goltzius and Hand of the Artists
Thea Vignau-Wilberg: Freundshaft für die Ewigkeit: Joris Hoefnagel unbekannte Miniatur für Johannes Radermacher / Přátelství navěky: Neznámá miniatura Jorise Hoefnagela pro Johanna Radermachera
Eliška Fučíková: Christoph Schanternell v Praze / Christoph Scharternell in Prague
Ilja Veldman: Crispijn de Passe´s Represenantions of Emperor Rudolf II / Císař Rudolf II. v díle Crispijna de Passe
Štěpán Vácha: Léta 1598, 1599, 1607: K datování tří děl rudolfinských mistrů / 1598, 1599, 1607: Towards the Dating of Three Works by Rudolfine Masters
Lars Olof Larsson : Gattenliebe und Künstlerruhm: Aegidius II. Sadelers Stich von Bartholomeus Spranger vor dem Epitaph seiner Frau Christina Müller / Manželská láska a umělecká sláva: Bartholomeus Spranger před epitafem své manželky Kristiny Müllerové na rytině Aegida II. Sadelera
Jürgen Müller: Sex um 1600: Hendrick Goltziu´s graphische Folge Wege und Mittel zum Gluück in neuer Deutung / Sex kolem 1600: Nová interpretace grafické serie Hendricka Goltzia Prostředky a cesty ke štěstí.
Dorothy Limouze: Time, the Wisest Counsellor: A Noblemans Sundial from 1606 / Čas, nejmoudřejší rádce: Šlechticovy sluneční hodiny z roku 1606
Hana Seifertová: Georg Flegl a frankfurtští klenotníci / Georg Flegel and the Frankfort goldsmiths
Günter Irmscher: Integumentum - "verdeckt weiß": Zum "Diana-Actaeon-Callisto-Lavabo" (1613) von Paulus Viannen / Integumentum - "verdeckt  weiß": Diana a Aktaión na lavabu (1613) Pauluse van Vianen
Sergius Michalski: Zur Ikonologie des Waldsteingartens in Prag: Der neu entdeckte Atlas des Adriaen de Vries / K ikonologii Valdštejnské zahrady v Praze: Nově objevený Atlas od Adriena de Vries
Lubomír Slavíček: "Dieses seltene Stück von einem wenig bekannten Künstler...": Obraz Johanna Königa v loterijním prodeji 1790/1791 / "Dieses seltene Stück von einem wenig bekannten Künstler...": A Painting by Johan König in a Lottery in 1790/1791
Sylva Dobalová: Zacharias Lesche, Salomon de Caus z Ostrova nad Ohří? Zacharias Lesche, the Salomon de Caus of Ostrov nad Ohří?
Martin Mádl: Emblém "SINE MACULA" v kostele Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku / The "SINE MACULA" Emblem in the Church of the Visitation of the Virgin Mary in Svatý Kopeček
Vojtěch Lahoda: Tintoretto modernista / Tintoretto the Modernist
Petr Wittlich: Když byl svět jak labyrint / When the World was Like a Labyrinth

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2013, rozměr 165 x 215 mm, 335 s., čb a bar., ISBN 978-80-86890-62-3, česky, německy, anglicky,  česká a anglická resumé