Malostranská rotunda sv. Václava v Praze

Malostranská rotunda sv. Václava v Praze
ISBN: 978-80-87220-17-7
Availability: in stock
including VAT
your price750,00 Kč
ps

Jarmila Čiháková, Martin Müller

Malostranská rotunda sv. Václava v Praze

Raně středověká rotunda sv. Václava je druhou z pražských a jednou z deseti pamětihodností České republiky, která získala prestižní mezinárodní ocenění Evropské unie pro kulturní dědictví – cenu European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2018. Právě o této stavbě vychází v prosinci 2020 monografie, která vypráví příběh jedné z nejpozoruhodnějších pražských archeologických a architektonických památek, skryté v areálu historického jezuitského profesního domu ze 17. století, dnes budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí. Torzo stavby dosud známé pouze ze středověkých legend a několika vyobrazení na starých vedutách bylo objeveno v roce 2004 při záchranném archeologickém výzkumu. Následovala dlouhá léta úsilí o zpřístupnění této jedinečné památky. Vzniku publikace předcházela dvouletá spoluúčast autorů na projektu financovaném z EHP a Norských fondů 2009–2014, řešeném v letech 2015–2016 Matematicko-fyzikální fakultou UK. Výsledky projektu byly rozšířeny do podoby&nbsp; předkládané monografie.<br>První část knihy se věnuje torzu rotundy z poslední třetiny 11. století a unikátní keramické dlažbě, dochované z téže doby v poloze in situ na pěti procentech plochy podlahy lodi. Překvapivé zjištění, že pro zobrazení reliéfů na dlaždicích vyšehradského typu použil tvůrce geometrický postup, vedlo k dalším, zcela novým poznatkům o umění geometrie a geometrii v umění i architektuře.<br>Podkladem pro druhou polovinu knihy je detailně provedený a zpracovaný záchranný archeologický výzkum. Pod podlahou rotundy byly objeveny stopy po jejích dvou sakrálních předchůdcích. Pod nimi výzkum dokumentoval starší terény dokládající zdejší intenzivní osídlení od počátku 9. století a značnou dynamiku raně středověkého vývoje místa doprovázenou střídáním dřevěných konstrukcí.<br>Publikaci obohatily příspěvky specialistů k tématům vztahujícím se k raně středověkým technologiím a tvůrčím postupům či k otázkám sociálního postavení osob, které se ve sledovaném prostoru pohybovali v 1. polovině 10. století, v době před vznikem prvního kostela. Jak je u archeologických výstupů obvyklé, text je doprovázen množstvím plánů, fotografií a kreseb, jež po zničení historických terénů nadále slouží jako jediný, i když nepřímý historický pramen pro rekonstrukci historického vývoje tohoto místa v centru tehdejšího města Praha.<br><br>Národní památkový ústav, ÚOP Praha, rok 2020, 520 s., bar., ISBN 978-80-87220-17-7<br><br>

Obsah

Hlava I. – Rotunda
1. Kostel, který tu stojí do dnešních dní
Historie kostela sv. Václava a jeho okolí z písemných pramenů
Objevení rotundy, metoda a okolnosti výzkumu
Barokní kostel Přenesení sv. Václava a jeho dvě podoby v 17. století
Rotundy - nejen český fenomén
Architektura rotund
Rotunda sv. Václava a co z ní dodnes zbylo
Postup výstavby a vzhled malostranské rotundy
Doba vzniku rotundy
K možnosti astronomické orientace rotundy na Malostranském náměstí (Petr Hadrava)
Proměny rotundy do roku 1628
Pohřbívání
Nálezy z doby funkce rotundy
Život v okolí rotundy v počátcích její existence
 
2. Dlažba na podlaze rotundy
Objev a rozmístění nálezů keramických dlaždic a maltového lože
Typy dlaždic nalezených v rotundě
Vyšehradský typ dlažby
Technologie výroby (s Janem Zavřelem)
Glazury na dlaždicích a zdroje jejich poškození (Alexandra Kloužková, Mária Kolářová)
Skladba a pokládka dlažby vyšehradského typu
3. Umění geometrie a geometrie v umění
Geometrie dlažby vyšehradského typu
Geometrie v reliéfech dlaždic – metoda geDeKS
Aplikace metody geometricky definovaných kružnic a sečen v architektuře
Postřehy k tématu geometrických souvislostí
4. Rotunda sv. Václava, dlažba a jejich tvůrce

Hlava ll.- Pod dlažbou
5. Metoda výzkumu pod dlažbou
6. Sakrální stavby: dva předchůdci rotundy
Kostel 2
Chemicko-mineralogické složení malby na vápenném podkladu (Zuzana Slížková et al.)
Kostel 1
Tvář jádra Malé Strany - pohřbený georeliéf
KosteI sv. Václava jeho místo ve svatováclavských legendách
Historie centra Malé Strany před stavbou rotundy
7. Souvrství pod kostely
Katalog SK 1-SK28
Sloučení kroků SK do vývojových fází
8. Vyhodnocení nálezů a situací
Předměty z neželezných kovů
Sklo
Železné předměty
Kostěné předměty
Kamenné předměty
Přesleny
Keramika
Stavitelství
Urbanismus
Sociální status
Železné rudy a železářské strusky (Jan Zavřel, Jaroslav Valečka, Vladimír Žáček)
Zvířata a společnost (Olga Trojánková)
Chronologicky a kulturně citlivější drobné kovové předměty (Naďa Profantová)
9. Závěrem
Vyhodnocení a rekapitulace výzkumu

Hlava III.- Epilog
10. Zpřístupnění rotundy
Literatura
Summary
Popis obrázků/Figures description

Národní památkový ústav, ÚOP Praha, rok 2020, 520 s., bar., ISBN 978-80-87220-17-7