Management a hospodaření muzeí

Management a hospodaření muzeí
ISBN: 978-80-246-3638-2
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
František Ochrana,  Michal Plaček,  Milan Jan Půček,  Antonín Šimčík

Management a hospodaření muzeí


Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického, manažerského, marketingového i administrativně správního aspektu.
Publikace má vedle teoretického přínosu také přínos praktický – teoretické závěry opírající se o empirické prozkoumání reality fungování muzeí mohou být zdrojem informací, jak naplňovat úkoly muzeí uložené legislativou, jak efektivně chránit sbírku a účelně s ní nakládat, jak hospodárně pracovat s rozpočtem a majetkem muzea, jak motivovat a vést zaměstnance a jak účinně provádět prezentaci a marketing muzea. V neposlední řadě mohou být výsledky zkoumání využity také jako zdroj informací pro předkladatele vládních návrhů zákonů, které se týkají zakládání a řízení muzeí a jejich hospodaření.

Obsah:


Úvod
Část I - Historie muzeí, základní funkce muzea, teoretická východiska managementu a hospodaření. Východiska zkoumání
Teoretická východiska a přístupy ke zkoumání muzeí
Funkce muzea a jejich role
Východiska konceptu řízení, hospodaření a spravování muzeí

Část II - Řízení muzeí
Uplatnění systémového myšlení, manažerských přístupů a metod při úspěšném řízení muzeí
Strategické řízení muzea, řízení podle cílů, metoda BSC
Operativní řízení muzea
Řízení lidských zdrojů. personální procesy, kompetenční a výkonnostní management
Řízení a správa budov a majetku muzea
Vliv faktorů komunikace, participace a partnerství a síťování na efektní řízení muzea
Marketing muzeí a památek
Faktor kvality a role benchmarkingu muzeí
Efektnivní přístupy k ochraně, konzervaci a restaurování sbírek

Část III - Zásady hospodaření, získávání zdrojů, úspory a kontrolní mechanismy
Hospodaření muzeí, finanční řízení, ekonomická soběstačnost a závislost na zřizovateli (vlastníkovi)
Získávání zdrojů, kohezní politika a fondy EU, dotační menagement
Řízení nákladů, dosahování racionálních úspor. Řízení rizik

Část IV - Případové studie
Vybrané případové studie z ČR a SR

Závěr
Summary
Literatura
Věcný rejstřík

Karolinum, Praha 2018, 244 str., 145 × 205 mm, ISBN 978-80-246-3638-2