Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví
ISBN: 978-80-87104-14-9
Availability: in stock
including VAT
your price40,00 Kč
ps
Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

Soubor vybraných dokumentů publikovaných zároveň v anglické verzi i českém překladu. Z dokumentů UNESCO přináší ty nejznámější, zejména Úmluvu na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, známou též jako Haagská úmluva, včetně jejích Protokolů a Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.

Obsah:

Předmluva (Josef Štulc)
Seznam zařazených dokumentů
Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
Prováděcí řád Úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Regulations for the Execution of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
Operační směrnice k naplňování Úmluvy o světovém dědictví
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
The Opetational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
Charta z Burry. Australská charta ICOMOS k méči o místa s kulturním významem.
The Burra charter. The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance
Mezinárodní charta o historických zahradách (Florentská charta)
The Florence Charter (Historic Gardens and Landscapes)
Úmluva o ochrně architektonického dědictví Evropy
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
Charta pro záchranu historických měst a městských souborů (Washingtonská charta)
Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
European Convention on the Protection of the Archeological Heritage
Směrnice pro vzdělávání a školení v oblasti ochrany památek, arálů a sídel
Guidelines for Education and Training in the Conservation of Monuments, Enbembles and Sites
Dokument o autenticitě z Nara
The Nara Document on Authenticity
Mezinárodní charta o lidovém stavebním dědictví
Charter on the Built Vernacular Heritage
Zásady ochrany historických dřevěných staveb
Principles of the Preservation of Historic Timber Structures
Mezinárodní charta o kulturním turismu
International Cultural Turism charter (Managing Tourism at Places of Heritage Significance)
Evropská úmluva o krajině
European Landscape Convention
Charta ICOMOC - zásady pro analyzování, ochranu a stavební obnovu architektonických památek
ICOMOS Charter - Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage

Národní památkový ústav, Praha 2007, 150 x 210 mm, 235 str., ISBN 978-80-87104-14-9