Ministerium verbi

Ministerium verbi
ISBN: 978-80-246-3468-5
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Adolf Kajpr

Ministerium verbi

Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry


Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění své doby. Vynesla mu obdiv a úctu, ale i zášť a pronásledování – byl vězněn v nacistických koncentračních táborech (1941–1945) i v komunistických žalářích (1950–1959), kde zemřel. Edice přináší sto čtyři dochovaných, dosud (až na dvě výjimky) nepublikovaných kázání, z nichž většina byla pronesena v letech 1945–1950. Z hlediska obsahu jsou kázání členěna do tří skupin: cyklus o mši svaté (1947–1949), cyklus o posledních věcech člověka (1949–1950), skupina kázání o rozličných aspektech víry (1938–1941, 1945–1950). Úvodní studie zasazuje Kajprova kázání do širšího kontextu jeho života a jeho reflexe, hledá důvody, které jej přiměly k volbě příslušných témat, a upřesňuje dataci jednotlivých promluv.

Obsah:

Adolf Kajpr SJ - služebník Slova (Vojtěch Novotný)

O mši svaté
Úvod
Mše katechumenů
Mše věřících
Obětování
Měšní kánon
Proměňování
Motlitby po proměňování
Motlitba Páně
Agnus Dei
Pax
Přípravné modlitby před přijímáním
Přijímání kněze
Přijímání věřících
Po přijímání
Propuštění
Požehnání
Závěrečné evangelium

O posledních věcech člověka
Křesťanství je definitivní odpovědí na otázku smrti
Víra v Krista přemáhá strach ze smrti
Touha po nekonečném životě
O andělích
Omyly ve věci nesmrtelnosti
Osobní soud
Očistec
Peklo
Nebe
Vzkříšení z mrtvých
Poslední soud

O rozličných aspektech víry
Víra v Ježíše Krista, Syna Božího
O zázracích kristových
Ježíšovo lidské Srdce, Srdce Boha samého
Ježíšovo Srdce, zjevení pravé lásky
Ježíšovo probodené srdce, zdroj života
Spočinutí ve vševládnoucí ruce Boží
Čas Božího navštívení
Ježíšův pláč nad Jerusalémem
Pán je blízko
Boží tělo
Smrt Ježíše Krista
Maria, odlesk mateřské lásky Boží
Maria, Nástroj Ducha svatého
Maria, Panna čistá
Maria, Hvězda jitřní
Marie, Matka Bolestná
Maria v každodennosti křesťanské víry
Maria, Matka Bolestná, v pekel války
Sv. Josef, poctivec Boží, aneb Nepokradeš!
Žít životem svatých (o bl. Anežce České)
Připodobňovat se Kristu
Kristus cesta - křesťan poutník (o sv. Vojtěchu)
Prosba o víru Církve (bratři soluňští vs. Jan Hus)
Mše svatá
Prosebná modlitba
Adorace I
Adorace II
Posvěcení
Láska
Kristova křížová cesta

Abstract
Jmenný rejstřík
Biblické osoby
Další osoby

Rejstřík biblických míst
Starý zákon
Nový zákon

Karolinum, Praha 2017, 145 x 205 mm, 528 str., ISBN 978-80-246-3468-5