Modernizace církve

Modernizace církve
ISBN: 978-80-7599-046-4
Availability: in stock
including VAT
your price428,00 Kč
ps
Marek Vařeka, Aleš Zářický

Modernizace církve

Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu


Publikace pojednává o stěžejních aspektech modernizačního procesu v katolické církvi.

Obsah:

Předmluva
Úvod

I. Modernizace katolické církve v globálních soubvislostech
Liturgické hnutie ako prlomová síla "modernizácie" kresťanskej liturgie pred II. vatikánskym koncilom
Mezi modernizací a konzervativismem - nelehký pontifikát papeže Pia IX.
Proměny zahraniční politiky Vatikánu v období první světové války
Historiografia polska v przedniu inaugracji Souboru Watykańskiego II na przykładzie Wyboru źródeł Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772-1864. Uwarunkowania i konteksty

II. Modernizace církve a regiony v novověku
Strukturální proměny církevní správy rakouského Slezska na prahu modernismu. (K procesu transformace duchovní správy v 18. a první polovině 19. století)
Lokální kaplanství na Moravě od josefinismu do první poloviny 19. století
Židovští konvertité v českých zemích na příkladu cukrovarníka Heinricha Eduarda Herze (1785-1849)
Duchowni w szkołach w długim XIX wieku - modernizacja czy regres?
Prowincjonalny liberalizm. Niemeckie stromnictwo polityczne wobec kościołów i wyznań w 2 połowie XIX wieku w krajach monarchii austro-wegierskiej
Kościół katolicki w zaborze rosyjskim w połowie XIX wieku w pamietnikach św. Zygmunta Szczesnego Felińskiego
Za lepší církví? K úsilí českého duchovenstva v 19. a na počátku 20 století modernizovat náboženský a církevní život
Papežští šlechtici a středoevropské monarchie po roce 1848

III. Kněží a řády v procesu modernizace
Kněz napravitelný nebo nenapravitelný?
Vznik kongregace salvatoriánů jako reflexe sociálních změn
Řád sv. Lazara Jeruzalémského a Karel IV. ze Schwarzenbergu

IV. Proměny církve v Československu
Katolický sjezd 1935 jako vyjádření nejen modernizace katolické církve v meziválečném Československu
Obraz Díla koncilové obnovy v odborné literatuře a na stránkách dobového tisku
Česká katolická charita ve službách církve a vlasti. Pokus o "modernizaci" Charity pod taktovkou komunistického režimu

Archivní fondy
Seznam literatury a webových stránek
Seznam zkratek
Seznam autorů
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Summary

Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava 2019, 180 x 250 mm, 266 str., ISBN 978-80-7599-046-4