Mráz kopřivu nepálí

Mráz kopřivu nepálí
ISBN: 9788088013013
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Jitka Janečková

Mráz kopřivu nepálí

Kniha sleduje osudy F. Macháčka, dlouholetého tajemníka Městského historického muzea v Plzni a plzeňského městského archiváře, a Václava Vojtíška, archiváře hl. m. Prahy a profesora pomocných věd historických na UK v Praze - a to především s ohledem na jejich celoživotní přátelství. Po obsáhlé biografické studii následuje edice dochované vzájemné korespondence (1905-1954), čítající 413 dopisů. Knihu vydáváme ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy.

Obsah:
Několik slov úvodem (Ivan Hlaváček a Ivan Martinovský)
Jak se rodila kniha o celoživotním přátelství

Příběh dvou životů v zrcadle vzájemné korespondence
  • Mládí a studentská léta: Léta studentská Fridolína Macháčka / První archivní štace v Rakovníku / Dokončení Macháčkových studií / Léta studentská Václava Vojtíška
  • První léta praxe a doteky války I: Macháček nastupuje v Plzni / Počátky muzejní a archivní práce / Studijní cesta po Německu a pokračování v muzejní a archivní práci / Slasti a strasti plzeňského městského archiváře / Vojtíškovy strasti a slasti v pražském městském archivu / Doteky "velké" války
  • Črty ze soukromého života: Macháček "daroušem zamilovaným" / Macháčkova mladá rodina / Vojtíškovy soukromé radosti a starosti
  • Vzájemná spolupráce a publikační činnost: Pokusy o modernizaci plzeňského městského znaku / Polemiky okolo vedení pamětní knihy města Plzně / Převzetí starých pozemkových knih do archivní péče / Studium plzeňských městských knih aneb Žižkovy oslavy / Archivní inspektor Vojtíšek a konzervátor Macháček / Založení archivu města Ostravy / Působení archivního inspektora Vojtíška / Působení konzervátora památek Macháčka
  • Doteky války II. Věznění a okupace
  • Poválečná léta: RozdílnéMmacháčkovy a Vojtíškovy cesty v letech poválečných / Macháčkovy nedokončené dějiny Plzně
  • Epilog Macháčkova a Vojtíškova života
Edice vzájemné korespondence: Ediční poznámka / Dopisy č. 1 - 413

Příloha: Výše subvencí Ministerstva školství a národní osvěty vybraným městským archivům v letech 1921 - 1936

Výběr pramenů a literatury
Seznam použitých zkratek
Rejstřík osobní
Rejstřík věcný
Summary
Zusammenfassung