Musica Navalis: Dějiny slavností a kultu sv. Jana Nepomuckého

Musica Navalis: Dějiny slavností a kultu sv. Jana Nepomuckého
ISBN: ISBN 978-80-11-02426-0
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Petr Blažek, Jiří Mikulec, Vojtěch Pokorný

Musica Navalis: Dějiny slavností a kultu sv. Jana Nepomuckého

Tématem knihy jsou slavnosti konané od doby baroka k poctě jednoho z nejuctívanějších českých světců, sv. Jana Nepomuckého. Autoři je sledují v souvislosti se vznikem, rozvojem a proměnami jeho kultu od středověku do současnosti. Součástí velmi navštěvovaných a oblíbených květnových poutí do Prahy konaných u příležitosti Nepomukova svátku byly po tři století svatojanské lodní hudby (musicae navales). Tradice těchto slavností na Vltavě sahá až do roku 1715. Ve svém dlouhém vývoji vždy odrážely duchovní, kulturní a sociální proměny společnosti v jed¬notlivých historických epochách, promítly se do nich i významné události českých dějin. Vedle období rozkvětu prošly i dobami útlumu, či dokonce zákazů. Po roce 1989 se podařilo tyto slavnosti obnovit. Jejich současnou podobu organizá¬toři nazvali „Navalis“ s odkazem na barokní lodní hudby. Nyní patří mezi největší pražské kulturní a náboženské události.

Vedle uvedených lodních slavností a vývoje kultu sv. Jana Nepomuckého publikace zpracovává také další aktivity a události spojené s tímto světcem – zabývá se například náboženskými bratrstvy, která sdružovala jeho ctitele, oslavami jeho blahořečení i kanonizace, stejně jako připomínkami těchto aktů při jejich kulatých výročích. Ale sleduje i každoroční poutě a pražská poutní místa, kde si věřící tohoto mučedníka připomínali. Historický výklad v knize doprovází rozsáh¬lá obrazová dokumentace, která obsahuje také doposud nepublikované dobové grafiky, fotografie a texty.

Stručný obsah

Předmluva
Úvod
Poděkování

Svatojánské slavnosti v záři baroka
Společenský kontext kultu slavností
Nepomucenský kult před beatifikací a kanonizací
Zájem habsburské monarchie o Jana Nepomuckého
Sláva nového nebešťana
Nepomucenská úcta a slavnosti po kanonizaci

Barokní světec na prahu nové doby (1780-1918)
Svatý Jan Nepomuk ve víru josefinismu
Doba předbřeznová
Svatojánské poutě a slavnosti v 19. a na počátku 20. století
Svátek sv. Jana Nepomuckého a politické zápasy
Nepomucenská tradice terčem ideových odpůrců

Pády a vzestupy
Mezi slávou a potupou za první republiky
Svatojanská památka v období totalitních režimů
Obnovené svatojánské slavnosti

Svatojánské motivy

Přílohy

Svatojánský spolek, Praha 2023, rozměr 180 x 250 mm, 453 s., bar., česky, ISBN 978-80-11-02426-0