Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí

Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí
ISBN: 978-80-87709-27-6
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Pavel Pumpr

Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí

Kniha představuje nižší duchovenstvo jako svébytnou sociální skupinu, která navzdory své relativně nízké početnosti plnila v životě raněnovověké společnosti významnou úlohu. Konkrétně se zaměřuje na kariéry, sociální a majetkové poměry kněží působících v období od čtyřicátých do osmdesátých let 18. století na území olomoucké diecéze. Prostřednictvím kvantitativní i kvalitativní analýzy velkého množství údajů čerpaných především z katalogů kléru, pozůstalostních spisů a pestré škály dalších pramenů autor zkoumá, do jaké míry se u moravského kléru ve studovaném období projevovaly rysy stavu a do jaké míry vykazoval znaky profese, jaký byl průběh profesní dráhy příslušníků nižšího kléru s ohledem jak na obecně platné skutečnosti, tak i na individuální rysy životních osudů konkrétních jednotlivců, zda mohl vstup do řad nižšího kléru sloužit jako prostředek sociálního vzestupu, jakého ekonomického a sociálního postavení sledovaní kněží dosáhli v průběhu svého profesního života, tedy jaká byla konkrétní výše i skladba kněžského majetku (kněžských pozůstalostí) či do jaké míry se v hmotné kultuře kněžských domácností projevovaly prvky stavovsky (profesně) specifické, nebo naopak obecnější rysy každodenního života dobové (městské či venkovské) společnosti. Celkově monografie poskytuje ucelený pohled na profesní život a sociálně-ekonomické poměry kléru v 18. století, a zaplňuje tak citelnou mezeru v poznání dějin společnosti českých zemí v raném novověku.

Stručný obsah

Úvod
Proč zkoumat (raněnovověký) klérus?
Výzkum ranšnovověkého kléru: stav bádání
 • Česká historiografie
 • Evropský kontext
Východiska a cíl práce

Profese a kariéra
Kariéra a patronát: příklad lichtenštejnského dominia
 • Původ, profesní struktura a karéry patronátního kléru
 • Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru
 • Zhodnocení: kněžská karéra a profesionalizace na lichtenštejnském patronátu
Kariéra v rámci diecéze
 • Výchozí poozice kněží
 • Kariéra v duchovním stavu
 • Zhodnocení: klérus patronátní nebo diecézní?

Profese a sociální pozice
Pozůstalostní řízení: retrospektivní pohled na život kněze
 • Pozůstalostní agenta olomoucké konzistoře v raném novověku ve světle normativních pramenů
 • Od smrti k absolutoriu: průběh pozůstalostního řízení u olomoucké konzistoře v letech 1745-1783
Ekonomické a sociální poměry kněží ve světle pozůstalostních písemností
 • Struktura kněžského majetku
 • Hodnota majetku jako indikátor sociálního postavení kněze

Závěr: Moravský klérus v 18. století mezi stavem a profesí

Seznam zkratek
Setnam tabulek a grafů
Seznam pramenů a literatury
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Summary

Matice Moravská, Brno 2020, rozměr 152 x 230 mm, 399 s., česky, ISBN 978-80-87709-27-6