Novináři ve stranické linii: Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu

Novináři ve stranické linii: Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu
ISBN: ISBN 978-80-246-4975-7
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Martin Groman
Novináři ve stranické linii: Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu

Monografie sleduje řízení regionálního tisku v ustavujícím období diktatury KSČ v Československu. Proces ustavování systému státní direktivy byl na poli mediální politiky KSČ narušován spory mezi centrem a regionem, mezi ambicemi vedení propagandy a tisku na ÚV KSČ a reálnými možnostmi nižšího stranického aparátu i regionálních novinářů. Mocenské centrum tak už v první polovině 50. let postupně rezignovalo na představu přímé dominance nad regionálními médii a muselo přistoupit k decentralizaci, což se neobešlo bez kompetenčních sporů. Systém řízení médií se postupně ustálil až mezi lety 1953 a 1956.Studie je rozdělena do kapitol sledujících vývoj vztahu centrálního aparátu KSČ a jeho krajských a okresních výborů a končí sondou do historie libereckého deníku Stráž severu uváděného jako konkrétní příklad, jak se regionální periodikum s procesem ustavování dominance KSČ vyrovnalo.

Obsah:

Část I. Sami u moci, a přitom v krizi
1. Komunistická diktatura, nebo režim v krizi?
1.1 Pojem krize - jeho vymezení a projevy v aparátu KSČ i médiích dané doby
1.2 Komunistická diktatura, panství a ustavující fáze režimu
2. Současný stav výkladů a pramenná základna textu
2.1 Od mocenského monopolu k vyjednanému panství (Zdroje a stav výzkumu k tématu komunistické diktatury a představ o centralizovaném řízení)
2.2 Hledání zapomenutých místních příběhů (Relevantní zdroje a stav dosavadního výzkumu k tématu libereckého kraje a okresu v letech 1948-1956)
2.3 Struktury textu
3. Vztah centra a regionu v Československu v letech 1948-1956
3.1 Vymezení pojmů pohraničí, místní, lokální a region
3.2 Pojem region jako předmět mediálních studií a jeho dnešní využití

Část II. Československý novinář slouží lidu (Postavení novináře v ustavujícím období komunistické diktatury a jeho kořeny)

Část III. Nespokojené centrum (ÚV KSČ a jeho vztah k regionální propagandě v letech 1948-1956)
1. Role ÚV KSČ ve vztahu ke krajským výborům KSČ, naplňování směrnic a metody dohledu nad regionálním tiskem a jejich plnění
2. "Stranický tisk pomůže najet na správné metody práce"
2.1 "Neumíme dát lidem radost z práce"

Část IV. Složitý region
(Pohraniční region mezi vyhnáním a ustavováním nového režimu)
1. Vývoj struktury OV KSČ v Liberci v letech 1948-1956 a role médií v systému organizace práce v aparátu KSČ
1.1 Doba ustanovení
1.2 Prověrky a konec ustavující fáze okresního aparátu strany
1.3 Vznik a vývoj nového systému řízení KSČ a role (stranického) tisku v něm
2. Rok 1956, jeho odraz v činnosti libereckého OV KSČ, vliv na řízení stranické prácea a na roli (stranického) tisku v ní

Část V. Problematická redakce
(Liberecká Stráž severu jako příklad periodika, které se nepodařilo požadovaným způsobem zvládnout)
1. Stráž severu a rok 1948
1.1  Únor 1948 v redakci Stráže severu
1.2 Složení redakce po únoru 1948
1.3 Náklad listu
1.4 Činnost redakce po únoru 1948
2. Soudní spory Stráže sever vedené před únorem 1948 a jejich dohra v březnu 1948
3. Kritika ve Stráži severu

Část VI. Tyto noviny jsou bez humoru
(Vesnické noviny jako ryze lokální tiskoviny na okraji zájmu a marná snaha a jejich řízení)
1. Vesnické a žňové noviny v mocenském systému KSČ
1.1 Spory o dohled ad vesnickými novinami

Závěr. Ústřední výbor daleko, pánbůh vysoko? Řízení regionálního tisku od h a jeho ovládnutí po korekci chyb a přešlapů

Resumé
Seznam zkratek
Použitá literatura
Seznam vyobrazení - zdroje

Karolinum, Praha 2023, rozměr 14 x 20,5 cm, počet stran 274, česky, ISBN 978-80-246-4975-7