Obrazy zášti

Obrazy zášti
ISBN: 978-80-88283-63-8
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Eva Janáčová (ed.)
Obrazy zášti
Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích

Téma vizuálního antijudaismu – nenávisti vůči Židům založené na náboženské odlišnosti – a antisemitismu – nenávistných obsahů postavených především na národnostním vymezování – představuje nedílnou součást místních dějin: dějin náboženské, národnostní a rasové intolerance. Ta mohla pramenit z církevních doktrín, feudálních nařízení a později národnostních požadavků i obecné potřeby nalézt viníka prakticky jakýchkoli společenských problémů. Výstavní katalog jednak představuje známé vrcholy antisemitských resentimentů, jednak reviduje pohled na období, která se obvykle s představou protižidovských nálad nespojují. Ostatně nebezpečí protižidovské vizuality zůstává palčivým problémem také současné doby. Mapování vizuálních projevů antijudaismu a antisemitismu je zároveň zprávou širšího významu, neboť procesy stereotypizace, delegitimizace, dehumanizace i vylučování ze společnosti představují obecnější problém. Ať už jsou namířeny proti jakékoli náboženské, národnostní či sexuální minoritě, jejich základem zůstává vykonstruovaný a imaginární konflikt.

Texty: Alice Aronová, Daniel Baránek, Jan Dienstbier, Michal Frankl, Jakub Hauser, Eva Janáčová, Milan Pech, Daniel Soukup, Blanka Soukupová, Zbyněk Tarant

Obsah:

Úvod (Eva Janáčová)
Antijudaismus
  12.-15. století: Počátky protižidovské vizuality (Jan Dienstbier a Daniel Soukup)
  15.-16. století: Protižidovská vizualita nastupujícího novověku (Jan Dienstbier a Daniel Soukup)
  17.-18. století: Od protireformace na práh osvícenství (Daniel Beránek)
Antisemitismus
  Více než ilustrace: Antisemitské obrazy a výzkum moderního antisemitismu (Michal Frankl)
  Dlouhé 19. století: Vznik moderního antisemitismu (Jakub Hauser a Eva Janáčová)
  1914-1945: Na cestě ke katastrofě (Milan Pech)
  1945-1989: Antisemitismus pod maskou antisionismu (Blanka Soukupová)
  1989-2020: Nové podoby protižidovských předsudků (Zbyněk Tarant)
Exkurz
  Reflexe antisemitismu v české kinematografii (Alice Aronová)
Prameny a literatura
Seznam autorů
Jmenný rejstřík
Summary

Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2022, rozměr 215 x 270 mm., 406 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-63-8