Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
ISBN: 978-80-200-2696-0
Availability: in stock
including VAT
your price695,00 Kč
ps
Lukáš Fasora, Daniel Kunštát, Tomáš W. Pavlíček

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích


Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. Toto napětí vyjadřuje ve svérázné umělecké zkratce i reprodukovaná iluminace pražských benediktinek ke svátku sv. Petra a Pavla z r. 1904: „koráb církve“ řídí Petrův nástupce Pius X., který je však atakován symbolickou flotilou nepřátelských člunů: pyšným racionalismem, francouzskou revolucí, tehdejší světskou mocí, Martinem Lutherem, svobodnými zednáři a dokonce i čertíkem začteným do liberálního vídeňského deníku Neue Freie Presse… Obě krajní pozice se však v 19. a první polovině 20. století značně vyvíjely, vzájemně ovlivňovaly, a i v českých zemích plnily funkci specifických kulturních kódů, do značné míry působících i v dnešní době. Tzv. ultramontanismus byl totiž důležitým fenoménem v procesu vytváření moderních evropských společností. Byl projevem nezanedbatelného vlivu římského papeže i „za horami“ (ultra montes, tedy za Alpami). Kniha soustavně analyzuje obraz papeže ve zdejším českém i německém jazykovém prostředí, a to jak v katolické církvi, tak v nekatolickém a občanském prostředí vůbec. Nezapomíná ani na související náboženské, kulturní a politické transfery se sousedy ve střední Evropě.

Obsah:

Slovo úvodem

Pohled z Říma
Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1918
Papežství ve vztahu k českým zemím - vztah státu a církve 1918-1938/39

Papežství a české jazykové prostředí
Ultramontanismus v českém jazykovém prostředí
Ultramontanismus, antiklerikalismus a katolický reformismus v české společnosti 1848-1870
Solidarita ohrožených
Rakouská strana práva. Pokus o klerikálně-konzervativní převrat v Předlitavsku počátkem sedmdesátých let 19. století
Rozmach politického katolicismu v Čechách (sedmdesátá a osmdesátá léta 19. století)
Liberální a socialistická recepce papežství do roku 1914
Liberální a socialistická recepce papežství - válečná léta a první republika

Papežství a německé jazykové prostředí
Řím a církevně-náboženské identity českých a moravských Němců
Obraz papeže a ultramonatismu v katolickém milieu
Starokatolické hnutí jako reakce na 1. vatikánský koncil
Los von Rom a němečtí evangelíci před rokem 1918
Němečtí evangelíci mezi válkami a jejich vztah k papežství a ke katolické církvi
Reflexe papežství v německém nacionálně-liberálním a socialistickém prostředí
Svatý stolec a německá minorita v meziválečném Československu

Antiřímské kódy v českém protestantismu a dalších církvích
Papež a papežství jako kulturní kódy v protestantském a širším nekatolickém proudu
Čeští evanghelíci a Řím v první polovině 20. století
Obraz papežství v prostředí Církve československé

Komparativní pohledy do vybraných zemí střední Evropy
Papež, papežství a Německo
Srovnání obrazu a role papežství a katolicismu v polském prostředí
Recepce papeže a papežství ve slovinském prostředí
Svatý stolec a Rakousko

Závěrem: papežství a české země

Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Summary

Academia / Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 580 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2696-0