Praha průmyslová

Praha průmyslová
ISBN: 978-80-87828-55-7
Availability: in stock
including VAT
your price950,00 Kč
ps
Zdeněk Míka
Praha průmyslová
Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska

Publikace Zdeňka Míky zachycuje vývoj průmyslu v Praze a jejím okolí od vzniku nejstarších manufaktur v první polovině 18. století do rozpadu Rakouska-Uherska roku 1918. Ukazuje význam josefínských reforem pro další rozvoj manufakturní výroby i válek s revoluční a napoleonskou Francií pro počátek přeměny rukodělné výroby ve výrobu strojovou, tovární, a význam zavedení parního stroje do výroby pro vznik prvních strojírenských továren a rozvoj ostatních průmyslových oborů na území pozvolna se vytvářející pražské průmyslové aglomerace. Autor věnuje velkou pozornost průmyslu strojírenskému, elektrotechnickému a automobilovému, které se staly pro rozvoj pražské průmyslové aglomerace v druhé polovině 19. století nejcharakterističtější. Představuje souvislost tohoto procesu s urbanizačním vývojem Prahy, stávající se postupně moderním velkoměstem, vytvářejícím podmínky pro vznik takzvané Velké Prahy po skončení první světové války.

Autor navázal na svou práci z předchozích let. Vznik a vývoj pražského průmyslu do poloviny 19. století byly předmětem jeho kandidátské práce z poloviny sedmdesátých let minulého století, publikované ve dvou částech v Pražském sborníku historickém (1980, 1981). Pokračováním byla příprava dvoudílných dějin Prahy ve spolupráci s historikem Janem Novotným v osmdesátých letech, jejichž vydání bylo plánováno v tehdejším nakladatelství Svoboda. Zánik tohoto nakladatelství po roce 1990 znamenal konec projektu. Pro historiky a jejich další výzkumy však v té době nastalo příznivé klima, umožňující svobodné bádání na hrubě zkreslených nebo zakázaných kapitolách novodobých československých dějin. To vše autora inspirovalo, aby se k přerušené práci o vzniku a rozvoji pražského průmyslu vrátil a dokončil jeho ucelený přehled. Záměrem a přáním autora je seznámit odbornou i laickou veřejnost s šíří a rozmanitostí průmyslu v Praze a pražské aglomeraci v uvedeném období a umožnit jí na tuto práci navázat a pohled na danou problematiku prohloubit. Milovníkům historie Prahy pak poskytnout příležitost k rozšíření znalostí o hlavním městě.

Obsah:

Úvod

I. Nejstarší pražské manufaktury
Vývoj hospodářských poměrů v Praze v 17. a 18. století a vytváření předpokladů pro počátky manufakturního podnikání
Vznik a problémy nejstarších pražských manufaktur

II. Od josefínských reforem do poloviny 19. století
Josefínské reformy a jejich význam pro Prahu
Období válek s revoluční a napoleonskou Francií a jejich vliv na obchod a finanční a průmyslové podnikání v Praze
Textilní průmysl
Kožedělný průmysl a výroba rukavic
Výroba klobouků
Papírenský průmysl
Chemický průmysl
Tiskárenský (polygrafický) průmysl
Potravinářský průmysl
  Cukrovarnictví
  Pivovarnictví
  Mlynářství
  Výroba kávových náhražek
  Výroba lihu, lihových nápojů a dalších produktů
Výroba kameniny a porcelánu
Ostatní průmyslová a necechovní řemeslná výroba kovových předmětů a výrobků ze dřeva a jiných materiálů
Strojírenský průmysl
Počátky parostrojní železniční a lodní dopravy
První nesmělé proměny města

III. Vznik moderního velkoměsta
Od bachovského absolutismu k hospodářské konjunktuře na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
Vznik nových peněžních ústavů
Rozvoj dopravy a poštovních služeb
Železářství a těžba uhlí
Pokračování urbanizace města
Strojírenský průmysl
Textilní průmysl
Kožedělný a rukavičkářský průmysl
Papírenský průmysl
Tiskárenský průmysl
Chemický průmysl
Potravinářský průmysl
  Cukrovarnictví
  Lihovarnictví
  Pivovarnictví
  Mlynářství
Průmysl stavebních hmot
Výroba porcelánu
Hospodářská krize 1873
Počátky proměn Prahy v moderní velkoměsto
Průmyslové a jiné důležité výstavy
Banky a ostatní finanční instituce na přelomu 19. a 20. století
Průmysl po odeznění hospodářské krize do začátku první světové války
Potravinářský průmysl
  Cukrovarnictví
  Lihovarnictví
  Pivovarnictví
  Mlynářství
  Mlékárenský průmysl
  Výroba uzenin a ostatní potravinářská výroba
Chemický průmysl
Plynárenství
Textilní a oděvní průmysl
Kožedělný a rukavičkářský průmysl
Papírenský průmysl
Polygrafický průmysl
Dřevozpracující průmysl
Sklářský průmysl
Strojírensky průmysl a kovovýroba
Kovovýroba
Elektrotechnický průmysl
Automobilový průmysl
Průmysl v období první světové války

Závěr
Seznam pramenů a použité literatury
Seznam vyobrazení
Seznam zkratek
Přehled starých měr a vah používaných v letech 1756-1875
Jmenný rejstřík

Muzeum hlavního města Prahy, 2020, rozměr 250 x 330 mm, 281 s., bar., česky, ISBN  978-80-87828-55-7