Pražský sborník historický XLII

Pražský sborník historický XLII
Availability: to 14 days
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Obsah

Studie
Roman Pazderský, Základy starého místopisu Pražského  W. W. Tomka a jejich místo ve vývoji moderní české historiografie
Olga Fejtová – Jiří Pešek, „...a obzvláště jedna truhla kněh právních.“ Právnická literatura v městech pražských raného novověku (na příkladu Nového Města pražského)
Ivana Dejmková, Modřany 1938–1947. Konfrontace obce na periferii Prahy s problémy válečné a poválečné Evropy (I. část)
Karel Konečný, Městská organizace Československé strany lidové v Praze v letech 1948–1968

Materiály
Martin Illáš, Příspěvek k interpretaci objevu raně středověkého kostela na Vyšehradě
Robert Gája, Soupis katolických a nekatolických obyvatel farnosti kostela sv. Havla na Starém Městě pražském z roku 1636
Martin Omelka – Otakara Řebounová, Barokní mariánské kulty na Malé Straně v zrcadle pražských archeologických nálezů náboženských medailí (s přihlédnutím k situaci v Čechách a na Moravě)
Lubomír Slavíček,
Jan Quirin Jahn, topograf uměleckých památek Prahy
Pavla Vrbová – Romana Kmochová, Praha objektivem Přemysla Koblice

Recenze

Pragensia
Olga Fejtová, Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru (Markéta Růčková)
Miroslava Přikrylová, Soupis vedut vzniklých do roku 1850, Sv. III/1. Sbírka grafiky Archivu hlavního města Prahy (Jiří Lukas)
J. G. Grasel vor Gericht. Die Verhörsprotokolle des Wiener Kriminal­gerichts und des Kriegsgerichts in Wien, (Hrsg.2
Wilhelm Güde, Der Rechtshistoriker Guido Kisch (1889–1985) (Petr Kreuz)

Urbana
Práva městská Království českého (edice s komentářem), (edd.) Karel Malý a kol. (Eduard Maur)
Josef Hrdlička, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě ( Jindřichův Hradec 1590–1630) (Olga Fejtová)
Göttlicher Zorn und menschliches Maß. Religiöse Abweichung in frühneuzeitlichen Stadtgemeinschaften, (Hrsg.) Alexander Kästner – Gerd Schwerhoff (Petr Kreuz)
Iwona Imańska, Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII–XVIII w.) (Olga Fejtová)
Karl Megner, Beamtenmetropole Wien 1500–1938: Bausteine zu einer Sozialgeschichte der Beamten vorwiegend
im neuzeitlichen Wien (Martina Power)
Company Towns of the Baťa Concern, (eds.) Ondřej Ševeček – Martin Jemelka (Jan Lomíček)
Diverzita etnických menšin: Prostorová dislokace a kultura bydlení,(edd.) Dana Bittnerová – Mirjam Moravcová (Ondřej Daniel)
Vana Tallin - úspěšná tři desetiletí časopisu pro dějiny pobaltských měst (Olga Fejtová)

Varia historica
Dana Dvořáčková­Malá, Královský dvůr Václava II. (Jana Fantysová-Matějková)
Michael Borovička – Jiří Kaše – Jan P. Kučera – Pavel Bělina, Velké dějiny zemí Koruny české XII.b, 1890–1918 (Tomáš Kavka)
Justus Nipperdey, Die Erfindung der Bevölkerungspolitik. Staat, politische Theorie und Population in der Frühen Neuzeit (Jiří Smrž)
Via Knast in den Westen. Das Kaßberg­Gefängnis und seine Geschichte, (Hrsg.) Nancy Aris – Clemens Heitmann (Petr Kreuz)
Jitka Holíková, Výběrový soupis pragensií za léta 2012–2013

Seznam vyobrazení
Seznam autorů

Archiv hlavního města Prahy, Praha 2014, rozměr 155 x 207 mm, 578 s., ISBN 978-80-88013-11-2